عبدلله مهتدی: تنها راه کنکره شرق کرستان است

 

عبدلله مهتدی: تنها راه کنکره شرق کرستان است

کوردانه: شرق محوری و کنگره احزاب کردستان ایران در خارج از کشور و ایجاد نهاد هماهنگی نیروی پیشمرگ احزاب و همچنین تشکیل  انجمن کردستان شرقی از جمله طرحهای مورد بحث عبدلله مهتدی رهبر حزب کومله کردستان ایران میباشند.

مقاومت کوبانی مدلی برای جهان

مقاومت کوبانی مدلی برای جهان

تاریخ کومه له از نگاه ابراهیم علیزاده


kurdane.com
کوردانه: محمد رضااسکندری: در رابطه با تاریخ کومه له زمستان سال گذشته به باشور کوردستان سفری داشتم و در قرارگاه سازمان کردستان حزب کمونیست ایران( کومه له) چندین شب پس از اینکه رفیق علیزاده کارهای تشکیلاتی را تمام می کرد به استودیو تلویزون کومه له می آمد و هر شب تا پاسی از شب ساعت ها به گفتگو در رابطه با تاریخ کومه له و فراز و فرودهای کومه له و در رابطه با سر فصلهای تاریخی صحبت نمودم. این مصاحبه ها بدون کمک و همکاری کارکنان خوب تلویزون کومه له امکان پذیر نبود. در اینجا جا دارد که از کمک آن دوستان و همکاری تمام عیار رفیق علیزاده و مهمان نوازی همه دوستان قرارگاه کومه له قدر دانی نمایم. حال توجه شما را به هشت قسمت تاریخ کومه له از نگاه ابراهیم علیزاده در مقر کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) در کردستان باشور انجام گرفته است جلب می کنیم
قسمت اول تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزادهقسمت دوم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزادهقسمت سوم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزادهقسمت چهارم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزاده
قسمت پنجم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزاده
قسمت ششم تاریخ کومله از زبان ابراهیم علیزاده
قسمت هفتم تاریخ کومله( جنگ برادرکشی، دمکرات و کومله) از زبان ابراهیم علیزادهقسمت هشتم تاریخ کومله تراژدی گوردان شوان از زبان ابراهیم علیزاده

طرح تمرکززدایی و تقسیمات سرزمینی ایران فدرال

طرح تمرکززدایی و تقسیمات سرزمینی ایران فدرال


دکتر افراسیاب شکفته: حکومت متمرکز دینی در ایران هم برای خود دین و هم برای مردمان ایران و مملکت مضر بوده است، لذا این طرح با خردگرایی و عقلانیت و انجام اقلیم بندی های مناسب ِ حال ِ ایران رنگارنگ مان، سبب رشد و توسعه و رفاه هم در کلیه اقالیم و مناطق می شود و هم دمکراسی اجتماعی ناکام مشروطه (بروز آن سیستم فدرال سیاسی - اجتماعی) را در ایران پایه ریزی می کند
که مایه پیشرفت و افتخار و بالندگی کل کشور ایران فدرال در منطقه و جهان است، و هم کشورمان را از سیطره و سلطه استبداد داخلی و خارجی برای همیشه نجات می دهد، و نهایتا اینکه قطعا جلوی بازتولید استبداد را نیز بطور تمام و کمال و برای همیشه می گیرد.

شناخت مراکز مشاوره روحی و روانی ایرانیان در هلند

شناخت مراکز مشاوره روحی و روانی ایرانیان در هلند

کوردانه:طاهره خرمی:افرادی به نام هموطن با استفاده از شرایطی که دولت هلند بوجود آورده است از ظعیف تر قشر جامعه ایرانیانی که نیاز به کمک دارند برای جیب های گشاد خود ‫سوء استفاده می کنند. 

مرکز مشاوره پزشکی میهن در شهر آلمیره بسته شد مرکز مشاوره پزشکی میهن در شهر آلمیره بسته شد

مراکز مشاوره روحی و روانی ایرانی در هلند را بهتر بشناسیم؟ مراکز مشاوره روحی و روانی ایرانی در هلند را بهتر بشناسیم؟