نام همبندام که در تابستان 67 از دست داده ام

با توجه به گذشت زمان متاسفانه نام تعداد زیادی از نامداران ایران زمین که در تابستان شوم توسط فتوای خمینی اعدام شده اند از یادم رفته است . به خاطر اینکه در آینده نزدیک بتوانیم جنایتکاران را به دادگاه بکشانیم نام آنها را که در سینه تاریخ ثبت است در اینترنت ثبت می کنم تا اگر حتی من نبودم مردم ایران زمین در دادگاه جنایتکاران در آینده از آن استفاده کنند. (محمدرضا اسکندری زندانی سابق
برای اینکه یادهایمان مشترک باشند و به این اعتبار به عنوان ملت تداوم آزادانه‌ای داشته باشیم، بایستی به خاطره‌های هم احترام بگذاریم. احترام گذاشتن، مشکل و حتا دردناک است. ۶۷ را در نظر گیریم. در آستانه‌ی آن ایامی که دوستان و عزیزان ما را کشتند، عده‌ای دیگر در جبهه‌های جنگ کشته شده‌اند. خانواده‌های آنان یاد خود را دارند محمدرضا نیکفر