اکنون بعد از سالها تازه دوزاريم افتاده که چرا نيروهای راستين چپ از ديکتاتوری پرولتاريا دم می زدند. در واقع اگرمن اشتباه نکنم آنها نيز به رأی آزاد مردم به اين شيوه و شکل اعتقادی نداشته و احتمالا ندارند، زيرا بباور چپهای راستين انسان آگاه و دانا بايد ازخود گذشته باشد و نيرويش را درخدمت بالا بردن آگاهی توده ها بکار گيرد، نه در خدمت رسيدن به جاه و مقامی. بهمين دليل اکثر آنان با پشت کردن به اين جاه و مقام، قيد زندگی راحتی را زدند و همه گونه توهين "وابسته بودن، خائن، وطن فروش و نظير آنهارا" به جان خريدند و رفتند. آنها می خواستند و چه بسا هنوز هم بازماندگانشان می خواهند، کاری کنند که توده ها به حق و حقوق خويش کاملا آگاه شوند
نقشه (از نيک‌آهنگ کوثر
نویسنده ی جوانی به نام «الهام افروتن» به دلیل انتشار یک مقاله ی طنز سیاسی، در معرض شکنجه و در خطر مرگ قرار گرفته است. اتهام او نوشتن مقاله ای به نام «مبارزه با ایدز حکومتی را علنی کنیم» در یک روزنامه ی محلی به نام «تمدن هرمزگان» است که به مدیر مسئولی یکی از راهیافته گان به مجلس رژیم اسلامی در استان هرمزگان منتشر می شود
لیلا شعبانی چوبه شهادت زن، مجازات زن
يکی از نکات قابل توجه در قانون مجازات اسلامی، ارزش قضايی شهادت زن است. در برخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت يک مرد است
آنانی که در قانون عقل زنان را نصف عقل مردان دانسته و مردان را صاحب صلاحيت و عدالت می دانند آغاز مسئوليت کيفری مردان و زنان را نيز يکی نميدانند اما اينبار نيز به نفع جنسيت مردانه گام می گذارند
قدرتهاى داراى حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل متحد مى‌خواهند مورد برنامه اتمى ايران را در شوراى امنيت مطرح كنند. وزيران امور خارجه امريكا، چين، روسيه، فرانسه و انگليس در روز دوشنبه در لندن به طور غيرمنتظره بيانيه‌اى در اين زمينه امضا كردند. مطابق بيانيه لندن کشورهای بزرگ توافق کرده اند در نشست فوق‌‏العاده شورای ‌‏حكام در هفته جاری، ‌‏آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی بايد تصميم خود را درباره اقدامات ضروری از سوی ايران به شورای ‌‏امنيت سازمان ‌‏ملل ‌‏متحد گزارش دهد و همچنين بايد همه قطعنامه‌‏ها و گزارش‌‏های آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی مربوط به اين مسأله را به شورای ‌‏امنيت سازمان ‌‏ملل ‌‏متحد گزارش كند
اعتراض کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران به دستگيری صدها تن از فعالين اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای خانواده هايشان
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران دهم بهمن ماه1384
جناب آقای رئيس جمهور
موضوع: صدها تن از فعالين اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای خانواده هايشان دستگير شدند اينجانب برای چندمين باراست که در باره فشار سنگين وارده بر اتحاديه کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه نامه می نويسم. عليرغم اينکه به هيچکدام از نامه های قبلی من پاسخی داده نشده است، من اينبار هم مجبورم به شديد ترين لحن ممکنه در اعتراض به موج های اخير دستگيری که شامل صدها نفر از فعالين اتحاديه کارگران شرکت واحد و خانواده هايشان می باشد، و همچنين در اعتراض به دستگيری هشت نفر از اعضای هئيت مديره و ادامه بازداشت رهبر اين اتحاديه، همکار ما آقای منصور اسانلو برايتان نامه بنويسم
فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی از حقوق سندیکائی کارگران شرکت واحد حمایت می کنند

گزارش کارکری

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به بازداشت همکاران و خانواده های آنها روز جمعه از رفتن به سر کار خودداری می کنند درپی سرکوب اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و بازداشت صدها تن از کارگران این صنف، خانواده های زندانیان و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد دست به صدور یک اطلاعیه زدند. در این اطلاعیه گفته می شود که کلیه رانندگان شرکت واحد روز جمعه هفته جاری از رفتن به محل کار خودداری خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه خواسته های کارگران آزادی کلیه بازداشت شدگان سندیکایی، آزادی فعالیت سندیکایی و انعقاد پیمان دسته جمعی است. غلامرضا میرزایی سخنگوی خانواده های بازداشت شدگان و از اعضای سندیکا در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: عده ای پا در حریم مقدس خانواده کارگران نهاده و عده ای از همسران همکاران ما را به همراه کودکان آنها دستگیر و حتی بعضی از کودکان و مادران را مورد ضرب وشتم قرار داده اند. ما تاکنون خیلی تحمل کرده ایم. اما اجازه تجاوز به حریم خانواده هایمان را به احدی نمی دهیم. [ full text ] متن کامل

حشمت الله طبرزدی

دغدغه اصلی همه «دمکراسی خواهان» بايد اين باشد که در فردای ايران که قرار است «آزادی و دمکراسی»
حاکم گردد، کدام انديشه يا کدامين رويکرد، ميتواند «دشمن دمکراسی» حاکم تلقی گردد. فرض من البته اين است که «دمکراسی» به صورت يک «پارادايم» در بين همه گروه ها و جناح های «اپوزسيون» به رسميت شناخته شده است

اخبار کارگری

مصاحبه حسن محمدی با راديو برابری : امروز در منطقه چهار شرکت واحد حدود 200 نفر مامور ريختند و ميخواستند جلوگيری کنند از هر حرکتی. شب گذشته عده ای از همکاران ما مقابل منطقه 6 شرکت واحد تجمع کردند و خواستار آزادی همکارانشان شدند. در اين حرکت 50 تا 60 تن از همکاران ما دستگير و به زندان اوين منتقل شدند. جو رعب و وحشت در شرکت واحد موج ميزند. اقای سليمی ( يکی از فعالين سنديکا) ديروز خودش را تحويل داد که خانمش آزاد شود که همينطور هم شد. متاسفانه خانم و آقای حيات غيبی هنوز بازداشت هستند و دو کودک آنها در خانه تنها ميباشند. از ديشب حدود 30 نفر آزاد شده اند ولی بجای آن 30 نفر 60 نفر ديگر را بازداشت کردند. به بازداشتیها و آزادشدهها بهيچوجه کار نميدهند و اينها بايد بروند وزارت اطلاعات و کلانتری محل توبه نامه امضا کنند. بايد بروند پيش مدير عامل شرکت و تعهد بدهند که فعاليعت سنديکائی نکنند.در شرکت واحد ما چند دستگی نداريم و ميتوانم بگويم 80 تا 90 درصد کارگران خواستار سنديکا هستند. ما از همه اعلام حمايت ميخواهيم از سازمان بين المللی کار ميخواهيم به اين امور رسيدگی کنند. وظيفه اتحاديه های کارگری است که از ما حمايت کنند. خواهش ميکنم کار ما را را سياسی نکنيد. ما سياسی نيستيم. حرکت ما صنفی است
از مبارزات کارگران شرکت واحد تهران حمایت کنیم
تشکلهای صنفی مستقل حق تمام اقشار مردم ایران است
کانون دفاع از دمکراسی در ایران(هلند

خبری از ایران

منابع خبری حزب دمکرات گزارش می دهند بیش از سی نفر از کارگران بازداشت شرکت واحد بشدت زخمی شده اند اما از بردن آنها به بهداری ،به دلیل افشا نشدن اوضاع زخمی ها جلوگیری بعمل آمد. اما پس از چند ساعت امتناع از رسیدگی به وضع آنها ،پزشک بهداری به همراه یک پرستار با مقداری زیادی کمک های اولیه ،به مداوای آنها پرداخت. امروز یکشنبه ،چهل نفراز بازداشت شدگان شرکت اتوبوسرانی که به زندان اوین منتقل شده بودند پس ازانجام پروسه کارت وعکس و بازجویی های اولیه ازبند 240 که زیر نظارت قوه قضائیه ودادگاه انقلاب می باشد،برای بازجویی به بند 209 که زیر نظارت وزارت اطلاعات و خارج از کنترل سازمان زندانها می باشد منتقل گشتند همین خبرها حاکی است که پنج نفر از کارگرانی که به بند 209 انتقال یافتند به علت صدمات رسیده نیاز به فوریتهای پزشکی داشته وبا آمبولانس از بند 240 حمل گشته اند. این منابع اعلام نمودند اعتصاب غذای کارگران بازداشتی دربند 240 زندان اوین همچنان ادامه دارد.
مهرورزی با سندیکا
نيک‌آهنگ کوثر
رويا طلوعی
توسط اميري، معاون دادستان كردستان در تاريخ پانزدهم مرداد ماه شب اش تحت وحشيانه ترين شكنجه ها و رفتار هایی قرار گرفتم كه واقعا قابل بيان نيست تهديد كردند زنده زنده جلوی چشمانم بچه هايم را می سوزانند. من خيلی اين مدت با خودم فكر كردم كه آيا همچنان به سكوت ناشی از رعب و تهديد ادامه دهم يا بالاخره يك جايی حرف بزنم

کارگران زندانی شرکت واحد دست به اعتصاب غذای جمعی زدند

خبرهای مرتبط امروز
پیک ایران
برای خواندن اطلاعيه های سازمانهای سياسی در مورد اعتصاب کارگران اينجا را کليک کنيد
خبرهای مرتبط امروز

دكتر عبدالكريم لاهيجي حقوقدان و فعال حقوق بشر

رفتار ماموران امنيتي جمهوري اسلامي با رانندگان شركت واحد و خانواده هاي آنان از ديد يك حقوقدان و فعال حقوق بشر [ ۱۳۸۴ شنبه ۸ بهمن ] پليس جمهوري اسلامي در راستاي مقابله با اعتصاب رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، علاوه بر دستگيري شماري از فعالان سنديكاي واحد، ساعت چهار بامداد شنبه با هجوم به خانه هاي آنان، همسر و فرزندان چهار تن از دستگيرشدگان را بازداشت كرده و به مكان نامشخصي برد. دكتر عبدالكريم لاهيجي حقوقدان و فعال حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: صرفنظر از مقررات حقوق بشر، اصولا در همان قانون اساسي جمهوري اسلامي، مساله امنيت شخصي و منزل ذكر شده و بعد از لغو دوران مجازات قبيله اي، ديگر در همه جوامع ديگر قرنها است اصل شخصي بودن مجازات شناخته شده، يعني مجازات قابل تسري به خانواده و قوم و قبيله كسي نيست. آقاي لاهيجي مي گويد: صرفنظر از اين كه دادگستري يك دادگستري اسلامي است و رئيسش يك فرد مذهبي است، آن را هم بايد يك مذهبي ديگري كه رهبر جمهوري اسلامي تعيين كند، بنابراين ما درباره يك نظامي صحبت مي كنيم كه دادگستري و قوه قضاييه جزو خود آن نظام است و بنابراين مردم ديگر نمي دانند به چه مرجعي بايد مراجعه كنند. متن کامل مريم احمدي

هفتصد راننده شرکت واحد به زندان اوین منتقل شدند

مصاحبه با یک راننده احضار شده به دادگاه انقلاب اسلامی
در پیامد هجوم سحرگاه شنبه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و پلیس تهران به مناطق شرکت واحد و مضروب و مصدوم کردن کارگران و رانندگان به منظور سرکوب اعتصاب آنها، صدها راننده دستگیر شدند و پلیس با مراجعه به منازل زنان و بچه های آنان را نیز به زندان برد. یعقوب سلیمی ، که ممسر و دو فرزندش به همراه همسران چند تن دیگر از فعالان سندیکا به زندان منتقل شدند، صبح یکشنبه در مصاحبه با رادیوفردا شمار دستگیر شدگان را 700 نفر اعلام می کند و می گوید رانندگان در زندان اوین تحت بازداشت قرار دارند و همسران آنها در مقر سازمان امنیت در وزرا. وی می گوید دو فرزند دو ساله و 10 ساله او شب گذشته آزاد شدند و آثار زخم و جراحت بر چهره خود داشتند. وی که هنگام بازگو کردن ماجرا به گریه می افتد، می گوید قرار است خانواده بازداشت شدگان در اعتراض به دستگیری آنها در برابر سازمان ملل یا در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تجمع کنند. وی می گوید به شعبه 14 این دادگاه احضار شده است. متن کامل

درپي فراخوان اعتصاب عمومی سنديكاي كارگران شركت واحد

ايران ما - در پی انتشار اعلامیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دایر بر دعوت به اعتصاب سراسری کارکنان در مناطق دهگانه تهران در روز شنبه ( امروز) ، شماری از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شدند. بنا بر اظهار اعضاي سنديكا شرکت واحد، روز پنجشنبه شش عضو ازهیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شدند . بنا بر گفته یکی از اعضای سندیکا در مصاحبه با يكي از راديو هاي برون مرزي اين احضاریه تلفني بوده و در پی انتشار اعلامیه سندیکای کارگران برای اعتصاب عمومی در مناطق دهگانه تهران در روز شنبه انجام گرفت كه احضار شدگان روز پنجشنبه ساعت 9 صبح به دادسرای انقلاب تهران مراجعه کردند،و در حاليكه جمعی از کارگران بیرون دادسرا در انتظار خبری از آنها بودند تا ساعت هشت و نیم بعدازظهر بیرون نیامده بودند

اخباراعتصاب کارگران

شنبه، 8 بهمن 1384
بنابر اخبار غیر موثقی که تا این لحظه دریافت می شود ، سعید حبیبی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم در تجمعی که صبح امروز در جمع کارگران شرکت واحد تشکیل شده بود ، دستگیر شده است

نیروهای انتظامی اعتصاب کارگران شرکت واحد را سرکوب و صدها تن را بازداشت کردند

عضو هیات مدیره و مسول روابط عمومی سندیکا [ ساعت پيش ۵:۳۷ ] اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از ساعات اولیه با رویارویی شدید نیروهای انتظامی روبرو شد. غلامرضا میرزایی عضو هیات مدیره و مسول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: نیروهای انتظامی از ساعات اولیه بامداد اعتصاب را سرکوب و صدها تن را بازداشت کردند. وی همچنین خبر بازداشت شماری از همسران بازداشت شدگان را تایید می کند و می گوید همسران منصور حیات غیبی، داود رضوی و سلیمی دستگیر شدند و به بازداشتگاه انتقال داده شدند. متن کامل

محکومیت یک جوان به خاطر مزاحمت اینترنتی

یک مرد 20 ساله به خاطر سوء استفاده و زیر فشار گذاشتن دختران جوان از طریق اینترنت به 15 ماه زندان محکوم شد.

داگاه شهر بردا در جنوب هلند یک مرد 20 ساله که از طریق چت روم و وب کم با دختران 13 تا 18 ساله رابطه برقرار می کرد و پس از آشنای از آنان می خواست که در جلو وب کم سینه و سپس لغت شودند به 15 ماه زندان محکوم کرد. او پس از ضبط یک عکس و یا یک فیلم چند دقیقه ای دختران را مجبور می کرد که در مقابل افشا نکردن فیلم آنان برای او در مقابل وب کم لخت و به فرمانهای او عمل نمایند تا از آنها فیلم سکسی تهیه نماید.

اگر کسی از قربانیان به حرف های او گوش نمی داد عکس او را عمومی و حتی در روی تابلو مدرسه اش نصب می کرد. محکومیت او به خاطر کارهای پورنوگرافی از جوانان زیر 18 سال می باشد.

شبکه یک هلند در اخبار سراسری خود با یکی از دخترانی که قربانی این فرد بود کفتگوی انجام داد. او گفت پس از اینکه او با کلمات زیبا مرا گول داد از من خواست که سینه ام را نشان دهم. سپس از من خواست لخت شوم و در نهایت با تهدید کردن من که آنها را عمومی می کند مرا مجبور نمود که برای او کارهای پرنوگرافی نمایم.

http://www.nu.nl/news/663800/50/Vijftien_maanden_ge%EBist_voor_seksafpersing_met_webcam.html

محمدرضا اسکندری

روايتی ديگرگونه‌ از مواضع عبدالحليم خدام

• خارج شدن خدام از کشور، مواضع نوين، و اقدامات در دست اجرا، بيشتر دال بر درک ايشان از اراده‌ "خالق" جغرافيای نوين خاورميانه‌ می‌باشد، تا دلسوزی به‌ حال "خلق" سوريه‌. به‌عبارتی ديگر خارج شدن "به‌ موقع" خدام از سوريه، استعفا از حزب بعث سوسياليستی و، همزمان با کنارگرفتن از قدرت، نشيت سقوط دولت سوريه‌ را سر دادن، بيشتر از اينکه‌ نمايانگر سياست اخلاقی سياستمداری "مردمی" و "اصلاح طلب" باشد، نمايانگر شامه‌ تيز "تاليران مابانه‌" عبدالحليم خدام و اقدام به‌ موقع و واقعگرايانه‌ی ايشان در راستای سهيم‌شدن در تقسيم کيک قدرت در صورت سقوط حاکميت فعلی سوريه‌ مي‌باشد
ريبوار کريمی - هلسينکی
ياد آن زمان كه چندی از شور انقلابی
هرگز نبود يكدم در ديده خواب ما را
« تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد»
گفتيم و از مسلسل آمد جواب ما را
مهدی اخوان ثالث
از مبارزات کارگران شرکت واحد تهران حمایت کنیم
اخبار و گزارشات در رابطه با دستگیری کارگران و تعدادی از افراد خانواده آنها در سایت های اینترنتی
ادامه کلیک کنید

قصه ی فرار از و هوای به وطن

دکتر گلمراد مرادی
منوچهر و سیروس که خیلی وقت پیش همانند انبوهی از جوانان بدون دورنما و چشم اندازی، کشور را بعداز تسلط کامل ارتجاع با نا امیدی ترک گفته و راهی دیارغربت شده بودند و حتا برای انطباق خود با محیط نامهای جدید مایک و زیگی که در واقع مخفف نام های اروپائی مایکل و زیگموند اند، برگزیده و ساکن اروپا شده و زبان محاوره ای کشور مهماندار و محل اقامت را تا حدودی یاد گرفته و با کار "سیاه و سفید" نیز پولی دست و پا نموده و شرکت کامپیوتری راه انداخته بودند، با زندگی در محیط نو، دست و پنجه نرم می کردند
ادامه کلیک کنید

اعلام همبستگی کارگران شرکت ایران خودرو با کارگران شرکتت واحد

همگام با کارگران شرکت واحددوستان و همکاران گرامیفردا روز اتحاد و روز همبستگی است فردا کارگران شرکت واحد می خواهند برای رسیدن به خواسته های بر حق خود همانا آزادی منصور اصانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد و برای رسیدن مسکن مناسب و دستمزد مناسب دست از کار بکشند اینک وظیفه ما کار گران است که در این پیکار کارگران شرکت واحد را تنها نگذاریم و هر طوریکه می توانیم فردا به کمک کارگران شرکت واحد بشتابیم دوستان فردا روز اتحاد و همبستگی با کارگران شرکت واحد است بیاید فردا همگام با کارگران شرکت واحد در این اعتصاب شرکت کنیم آگاه کردن مردم از خواستهای کارگران شرکت واحد سوار نشدن به اتوبوسهای اعتصاب شکن بزرگترین کمکی است که ما می توانیم در این مبارزه به کارگران شرکت واحد بکنیمما کارگران شرکت ایران خودرا ضمن اعلام همبستگی با کارگران شرکت واحد از خواستهای بر حق آنان حمایت می کنیم و از همه دوستان کار گر و کارگران ایران می خواهیم که کارگران شرکت واحد را تنها نگذارند تنها ضامن پیروزی کارگران اتحاد و همبستگی آنان استزن! ده باد همبستگی کارگریزنده باد مبارزه کارگران شرکت واحدجمعی از کارگران ایران خودروهفتم بهمن 84

اعضای هیئت مدیره سندیکا به زندان اوین منتقل شده ان

بعد از احضار به دادگاه
به دنبال دعوت به اعتصاب در روز شنبه هشتم بهمن ماه برای آزادی منصور اصانلو، فشار به اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد افزایش یافته است. شش تن از از آنان تلفنی به دادگاه انقلاب احضار شده بودند که روز گذشته بعد از ساعت ها بازجوئی بازداشت شده اند. بر اساس خبری که از منابع مطلع به دست ما رسیده است، آقای مددی به همراه ۵ تن دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکا از همان محل داگاه به زندان اوین منتقل شده اند آقایان ابراهیم مددی، سعید ترابیان، منصور حیات غیبی، داود رضوی، عبدالرضا طرازی و علی زاده ، که صبح روز پنجشنبه به دادگاه انقلاب احضار شده بودند، بعد از حضور در دادگاه، بازداشت شده و به زندان انتقال داده شده اند هم چنین گفته می شود که دو نفر دیگر از اعضای هیات رئیسه سندیکا ناصر غلامی و عباس نژند نیز به همراه شش نفر فوق بازداشت شده اند

تعريف واژه ها

دکتر گلمراد مرادي
به خاطرم آمد که هنوز به اصطلاح جهان سومي ام و در ميان جهانسومي ها هر کسي قلم به دست گيرد، بايد خود را نويسنده بداند و در رديف نويسندگان قرار گيرد. اگر من و ما [ادامه]
دایی جان ناپلئون کاریکاتور از نیک آهنگ کوثر

اسلام راديکال همان فاشيسم است

مهرانگيز کار
سازمان هايي در جهان مثل قارچ سبز مي شوند که پايگاه عقيدتي شان چنين است: اسلام راديکال مساوي است با فاشيسم
ادامه کلیک کنید

دومين اعلاميه پشتيبانی حمايت ازفراخوان مهندس عباس امير انتظام در جهت تاسيس کنگره ملی

دومين اعلاميه پشتيبانی حمايت ازفراخوان مهندس عباس امير انتظام در جهت تاسيس کنگره ملی • ما از همه ايرانيان وطن دوست دمکرات و آزاديخواه – با تعلقات و سليقه های سياسی مختلف – دعوت ميکنيم با اعتقاد به مفاد و اصول ذکر شده در ميثاق ملی اميرانتظام که سال پيش اعلام گرديد، با امضاء خود، از فراخوان اميرانتظام در جهت تاسيس کنگره ملی و ميثاق ملی وی حمايت نمايند
يا پشتيبانی خود را از طرح کنگره ملی به ميلهای زير ارسال بفرمائيد
ادامه کلیک کنید

آرش سيگارچي بازداشت و به زندان رشت منتقل شد

روزنا: ساعاتي پيش آرش سيگارچي ، سردبير روزنامه "گيلان امروز" که حکم دادگاه تجديدنظرش هفته جاري صادر و به سه سال زندان محکوم شده بود به زندان رشت منتقل شد.به گزارش خبرنگار "روزنا" آرش سيگارچي که در حکم بدوي به 14 سال زندان محکوم شده بود در دادگاه تجديدنظر محکوميت اش به سه سال کاهش يافته بود. وي امروز و براي ايلاغ حکم به دادگستري استان گيلان مراجعه کرده بود که بازداشت و به زندان منتقل شد.اين در حالي است که هنوز فرصت اعتراض به حکم براي اين روزنامه نگار باقي مانده است .

امروز که‌ آزادم و باز هم میخواهم که‌ بنویسم

دوستان متشکرم
امروز که‌ آزادم و باز هم میخواهم که‌ بنویسم ، امروز که‌ تجربه‌ دهشتناک زندان و بویژه‌ سلول انفرادی با تمام شکنجه‌ها و خاطرات تلخش را پشت سر گذاشته‌ام ،امروز که‌ در آستانه‌ محاکمه‌ به‌ جرم آزادیخواهی برای ملتی ستم دیده‌ ، خارج از سرزمینم بسر میبرم ،میخواهم به‌ همه‌ مبارزان آزادی و دمکراسی از هر جنسیت و ملیت و عقیده‌ و حزب و جنبشی که‌ برای آزادیم تلاش کردند دست مریزاد گفته‌ و بیکران سپاسم را نثارشان کنم.بدون شک اگر تلاشهای شما عزیزان و مبارزان نبود من و سایر فعالان مدنی کرد ،به‌ قید وثیقه‌ آزاد نمیشدیم.اکنون که‌ درایران نیستم ، بیرون از مرزهای سرزمینم که‌ متأسفانه‌ در حال حاضر با سانسور شدید منابع اطلاع رسانی و فیلترینگ گسترده‌ سایتهای اینترنتی روبروست ، میتوانم با کلیک بر هر سایت خبری و اجتماعی و فکری و فرهنگی و سیاسی بلافاصله‌ آنرا بگشایم – کاری که‌ در ایران و کردستان مدتهاست که‌ مقدور نیست - با اندک جستجو میتوانم شاهد زحمات شما عزیزان باشم. از تمام نویسندگان ، فعالان و نهادهای حقوق بشر کردستانی ، ایرانی و بین المللی ، از تمامی اداره‌ کنندگان و مدیران سایتهای اینترنتی و وبلاگ نویسها و اتاقهای پالتاکی و نیز از مجریان رادیوها و کانالهای تلویزیونی کردی و فارسی و غیره‌ که‌ اخبار کردستان را انعکاس میدادند سپاسگزارم.سپاس و قدردانی ویژه‌ام را نیز نثار فعالان جنبش زنان چه‌ در ایران و چه‌ در خارج از ایران و فدراسیون کردستان عراق مینمایم که‌ با نوشتن نامه‌ و جمع آوری امضا و حتی برتافتن رنج سفر از تهران به‌ کردستان و حضور در دادگاه خواهان آزادی من شدند و دیدار کوتاهم با آنان در مقابل دادگستری در حالیکه‌ دستبند بدست و چادر زندان بسرم بود تنها خاطره‌ شیرین من از آن ایام دردناک است.با سپاس از دوستان فعال جنبش زنان که‌ با نوشتن مقاله‌ و یادداشت به‌ یاری جنبش زنان کرد شتافتند .و در نهایت گرمترین سپاسم نثار وکلای عزیزم که‌ بدون هیچ چشمداشت مادی بارها و بارها به‌ یاریم شتافتند و تلاش این عزیزان اکنون نیز ادامه‌ دارد. با تشکر و سپاس از ضامن عزیزم که‌ با تمام استرسی که‌ به‌ او وارد میشود مرا یاری کرد که‌ از زندان رهایی یابم و سپاس از خانواده‌ام بویژه‌ مادر و پدر و همسرم که‌ صبورانه‌ رنج زندان مرا تحمل کردند و برای آزادیم کوشیدند. براستی تلاشهای شما برای زندانیان دربند بسیار حائز اهمیت است . به‌ امید روزی که‌ هیچکس در ایران به‌خاطر عقیده‌اش و تلاش برای کسب حقوق و آزادی به‌ زندان نیفتد وبا آرزوی آزادی برای تمام زندانیان سیاسی . به‌ اطلاع همه‌ دوستانم میرسانم که‌ ایمیلهای سابقم بخصوص roya453 در یاهو و جی میل و هاتمیل همگی در دست اطلاعات است و من به‌ پسورد آنها دسترسی ندارم ، همچنین وبلاگ قبلی من در بلاگفا مسدود و به‌ نام من در همان مکان وبلاگی ایجاد شده‌ که‌ پر از توهین و جملات رکیک است. این وبلاگ به‌ من تعلق ندارد و آدرس وبلاگ جدیدم را در آینده‌ به‌ آگاهی دوستان خواهم رساند. دکتر رویا طلوعی

گفتگو با فريبا داودي مهاجر فعال در حوزه زنان -

راهكارهاي رفع معضل زنان و مردان خياباني سليقه‌‏اي, مقطعي و بدون آسيب‌‏شناسي واقعي اعمال مي‌‏شود ايران ما - فريبا داودي مهاجر فعال در حوزه زنان, در گفت و گويي با خبر گزار ي "ايلنا " پيرامون روش‌‏ها و راهكارهاي رفع معضل زنان خياباني گفت : تاكنون راه كار هايي كه براي رفع معضل زنان خياباني اعمال شده‌‏اند، سليقه‌‏اي, مقطعي, سطحي, كوتاه‌‏مدت و بدون آسيب‌‏شناسي واقعي و همه‌‏جانبه بوده‌‏اند. فريبا داوودي‌‏ مهاجر, همچنان اظهار داشت : سوال كردن در مورد معضل زنان خياباني به تنهايي گام اول براي قدم گذاشتن در مسيري غلط است كه گاهي محققان, جامعه‌‏شناسان و متوليان امور را درگير خود مي‌‏كند. وي افزود: هر جا كه صحبت از زنان خياباني مي‌‏كنيم، بايد از مردان خياباني هم نام ببريم ؛ زيرا اين معضل مشكلي است كه روي دو پايه بنا شده و وقتي ما يك پايه را از صورت مساله حذف مي‌‏كنيم, بديهي است كه به نتيجه مطلوب نمي‌‏رسيم. داوودي‌‏ مهاجر, در خصوص راهكارهايي كه تاكنون اعمال شده و به نتيجه نرسيده, خاطرنشان كرد: معتقدم اساساً تاكنون هيچ برنامه عمل و استراتژي تدوين شده‌‏اي در اين رابطه وجود نداشته و به همين دليل است كه روز به روز شاهد پيچيده‌‏تر شدن, موضوع هستيم
ادامه کلیک کنید

بمب اتم

شمار تن فروشان تهران به 300 هزار زن رسیده
چهارمیلیون بيكار، 5 میلیون معتاد و 9میلیون دختر و پسر مجرد یک میلیون و 200 هزار زن درایران نان آور خانواده اند
تن فروشی حاصل فقر و نداشتن نان شب است. رفتارغلط نیروهای انتظامی با دختران و پسران، از جمله دلائل فرار آنها از خانه و افتادن در دام باندها می‌شود
ادامه کلیک کنید
مبارزه با رژیم را نمی تواند با کشتن مردم بیگناه اهواز توجیه کرد
تنها خائنین و مزدوران حلقه بگوش می توانند این چنین جنایت بیافرینند
وبلاگ پاییز ضمن محکوم کردن این جنایت به تمام خانواده های داغدار تسلیت عرض می نماید
اتحاد ضد دنیا (از نيک‌آهنگ کوثر

حقوق بشر و دولت

ديدار اعضاي نهضت آزادي ايران و جمعي از دوستان مرحوم مهندس مهدي بازرگان ‏ ‏با آيت الله منتظري ‏ ‏در تاريخ ‏1384/10/30‏‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ‏خداوند ان شاءالله مرحوم مهندس بازرگان درجاتش را عالي كند و با محمد‏ ‏و آل محمد محشور نمايد و به همه بازماندگان و علاقه مندان ايشان هم صبر‏ ‏و اجر عنايت كند.‏ ‏آقايان شايد مرا شناخته باشند كه آدم صريح اللهجه اي هستم و بسا مطالبي‏ ‏به ذهنم مي‎آيد كه نمي توانم نگويم .‏ ‏از جمله جمعيت هايي كه به نظر من در جمهوري اسلامي به آنها ظلم شده‏ ‏جمعيت نهضت آزادي است . براي اينكه در وقتي كه در حكومت سابق هيچ‏ ‏كس هيچ چيز نمي گفت - حالا نمي خواهم تخطئه كنم - اما تقريبا همه ساكت‏ ‏بودند و ساكت نشستند، جمعيت نهضت آزادي و مرحوم مهندس بازرگان و‏ ‏ياران و دوستانش يك حزب اسلامي تشكيل دادند و تاوانش را هم دادند.‏ ‏اين همه زندان رفتند، در تبعيد برازجان و جاهاي ديگر رفتند. و بالاخره‏ ‏هزينه هاي سنگيني پرداخت كردند به خاطر همين تعهدشان نسبت به حزب‏ ‏نهضت آزادي .‏ ‏بارها شايد از من شنيده ايد كه اصلا تشكل و تحزب يك امر واجب است‏ ‏براي اينكه ما در اصول خوانده ايم مقدمه واجب واجب است . امربه معروف‏ ‏و نهي ازمنكر يك واجب همگاني است . قرآن مجيد مي‎فرمايد: (والمؤمنون‏ ‏والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر). الف و‏ ‏لام براي استغراق است ،
عملیات انتحاری (از نيک‌آهنگ کوثر

حمله به ايران يك حماقت بزرك

ايا حمله آمريکا به ايران محتمل است؟ منطق ميگويد نه. ولی در سياست مدرن امريکا به ندرت منطق نقش بازی کرده است
تمام استدلال ها ميگويد دولت بوش بايد ديوانه باشد که به منظور سرپوش سياسی گذاشتن به يک حقيقت اجتناب ناپذير در داخل آمريکا؛ به ايران حمله کند و دنيا را به اتش بکشد .پيش از اين انها يکبار در عراق اين کار را کردند ويليام ريورز پيت ترجمه :کامران سپهری
ادامه کلیک کنید

محاکمه‌ ما يا محاکمه‌ جنبش حق طلبانه‌ مردم کردستان؟

دکتر رؤیا طلوعی
براستی ریشه‌ اعتراضات تابستان امسال و سایر اعتراضات کردها چیست و آیا با محاکمه‌ ، سرکوب ، کشتار ، شکنجه‌ و به‌ سکوت واداشتن ما میتوان این ریشه‌ را از بن کند؟ به‌ عقیده‌ من مسئله‌ حقوق زنان و حقوق کردها و سایر ملیتهای ایران فقط به‌ جمهوری اسلامی گره‌ نخورده‌ - هر چند که‌ این حکومت یکی از بزرگترین موانع احقاق حقوق زنان و ملیتهاست- و تا زمانی که‌ تفکر برتری طلبی و برتری جویی در ایران چه‌ در قالب مرد سالاری و چه‌ نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی و اصرار بر یکسان سازی اجباری همه‌ ملیتهای ایرانی در کشورمان باقیست مبارزه‌ برای کسب حقوق از جانب زنان و کردها و سایر ملیتها باقی خواهد بود
ادامه کلیک کنید

صدای پای فاشیسم در اروپا

فردونک وزیر اینتخراسی و مهاجرت
" همه ساکنان هلند باید در خیابان نیز هلندی حرف بزنند
وزیر اینتخراسی و مهاجرات در کنفرانس حزبش در شهر روتردام گفت: تمام ساکنان هلند باید از فرهنگ هلندی پیروی کنند و زبان هلند صحبت کنند حتی در خیابان و مجامع عمومی. او حرکت شهرداری شهر روتردام که مردم را موظف کرده است تا در خیابانهای آن شهر هلندی صحبت نمایند را ارزش مهمی تلقی کرد و از حرکت آنان حمایت کرد. او گفت تمام شهرداری های کشور باید از شهرداری شهر روتردام پیروی نمایند. به نظر او خارجیان نمی دانند که چه انتظاری از آنان می رود. استنباط او اینست که فرمانروایان هلندی بایستی با خارجیانها با وضوح و جرائت بیشتری صحبت نمایند. لازم به ذکر است که آش خانم فردونک آنقدر شور بود که یکی از اعضای بالای حزب خودش که سورینامی است در جواب به طرح فردونک گفت: اگر من با دوستم در خیابانهای آمستردام سورینمامی صحبت می کنم. این به خودم مربوط است. این کار من باعث مزاحمتی برای کسی نمی شود
نفراتی از مسئولین وزرات داگستری و پلیس هلند در سالهای گذشته و حال در خدمت باندهای تبهکار و جنایتکار بوده اند یکی از روزنامه معتبر هلندی در یک گزارش اعلام نمود که بانده های تبهکار هر سال میلیونها خرج کرده اند تا اطلاعاتی در رابطه با کارهای خود از مسئولین امنیتی و قضائی هلند دریافت نمایند.. این گزارش زمانی به بیرون درز کرده است که در طول دو سال گذاشته دادگستری و سازمان امنیت بیش از دو سال با بودجه گزاف یک موتور کلوپ بنام هیلس انجل را زیر نظر داشت. این باند در قتل چند نفر از همکاران خود دست داشته است و مسئول پخش مواد مخدر و سلاح در اروپا می باشد. پس از انجام تحقیقات لازم پلیس مبادرت به حمله به بیش از 100 محل تبهکاران میکند. اما بعداً مشخص شد که یکی از مسئولین پلیس آنان را پیشاپیش در جریان حمله قرار داده بود. پس از دو ماه کلیه دستگیر شدگان به خاطر عدم مدرک کافی آزاد شدند. کاراگاه مربوطه که باند تبهکار را در جریان گذاشته بود دستگیر و روانه زندان شده است. این باند های تبهکار همیشه در جریان خبرهائی از قبیل چه کسی از افراد آنان با پلیس ارتباط می گیرد و یا با پلیس همکاری کرده و یا قرار است بکند قرار میگرفتند. در طول سال گذشته فقط در آمستردام 4 نفر از مسئولین این بانده ترور شده اند. دلیل ترور این افراد دو حالت دارد . احتمال دارد که این افراد قصد همکاری با پلیس را داشته اند و توسط همدستان خویش به قتل رسیده اند. فرضیه دیگر اینست که این افراد توسط پلیس شناسائی شده اند. لذا برا ی جلوگیری از لو رفتن اطلاعات توسط همدستانشان ترور شده اند
لینک خبر

رهبران کرد عراقی پيمان اتحاد بستند

دو حزب اتحاديه ميهنی و دموکرات کردستان عراق سالهای دراز رقيب يکديگر شمرده می شدند و حتی با يکديگر درگير جنگی خونين شدند جلال طالبانی رئيس جمهور عراق و مسعود بارزانی رئيس دولت محلی کردستان عراق پيمانی بستند که راه را برای قرار دادن نواحی کردنشين شمال عراق تحت اداره دولتی واحد و خودمختار هموار می کند تاکنون اداره استان سليمانيه عراق که نواحی شرقی کردستان عراق را تشکيل می دهد در دست حزب اتحاديه ميهنی به رهبری جلال طالبانی قرار داشته و استانهای اربيل و دهوک در غرب کردستان عراق را حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی اداره می کرده است از هنگامی که جلال طالبانی به رياست جمهوری عراق برگزيده شد، مسعود بارزانی در رأس هر سه استان قرارگرفت اما اداره اين استانها همچنان ميان دو حزب حاکم بر کردستان عراق تقسيم شده است
ادامه کلیک کنید

امر به معروف ربودن نوجوانان در شرق تهران

"سعيد لره" و "عباس" در دادگاه به 14 فقره لواط نوجوانان در شرق تهران اعتراف کردند. این خبر را خبرگزاری ایسنا در دل یک خبر دیگر و به نقل از موفقیت های نیروی انتظامی تهران بزرگ منتشر کرده است. خبر اصلی مربوط به دستگیری یک لات دیگر تهران بنام "بهشاد" است که حداقل دو قبضه اسلحه در خانه داشته و روزگار را با باجگیری و کیف قاپی و تجاوز به پسربچه ها و دختران می گذرانده است. قاضی مرتضوی که مبتکر جمع آوری اوباش و اراذل شده، اگر ریگی به کفش نداشت، اول از جمع کردن اوباش "امر به معروف و نهی از منکر" شروع می کرد که بخش مهمی از این فجایع از آنجا بیرون آمده است و احمدی نژاد نیز اگر ریگ در کفشش نبود قبل از تائید نظر و نامه قاضی مرتضوی، سردار نقدی را خلع لباس می کرد، که خود از جمله گردانندگان این نوع باندها بوده و به همین جرم نیز دادگاهی شده است. سعید لره همان سردار نقدی است، منتهی دومی شانس نیآورده و نتوانسته سردار انتظامی شود و گوش به فرمان احمدی جنتی رئیس شورای نگهبان! قاضی مرتضوی و فرمانده نیروی انتظامی و احمدی جنتی و دهها قاضی و زندانبان اگر بوئی از انسانیت برده بودند جوانان دانشجو را به بخش جنایات کاران زندان ها منتقل نمی کردند تا به آنها تجاوز شود و پس از درهم شکسته شدن برای آنها اعترافات کنند! وقتی ماهی از سر گندیده است، چگونه می توان انتظار داشت سعید لره و عباس گاوکس و صدها امثال آنها در جامعه سبز نشوند؟
ادامه کلیک کنید

۲۰۰۶، توده‌هاي اروپايي به جاي نخبه‌ها

علي افشاري
خبرنگار بلژيکي اکونوميست در مقاله "جهان در سال ۲۰۰۵" پيش بيني کرد: اگر چه اتحاديه اروپا بوسيله نخبگان و دولتمردان پايه گذاري شده است، اما سال ۲۰۰۵ سال اروپاي توده‌هاي مردم خواهد بود
ادامه کلیک کنید

شیرین عبادی

شیرین عبادی : در صورتی که یک دشمن خارجی بیاید ، مردم ايران متحد در مقابل دشمن خارجی خواهد ایستاد
مهر:شیرین عبادی گفت: مردم از حکومت گله هایی دارند، اما در صورتی که یک دشمن خارجی بیاید ، متحد در مقابل دشمن خارجی
خواهند ایستاد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل در گفتگو با شبکه العربیه -وابسته به عربستان سعودی- در پاسخ به سئوالی در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران گفت: مردم از حکومت گله هایی دارند، از قبیل اینکه درصد بیکاری بالا است یا آزادی های فردی و اجتماعی کم است و متاسفانه فساد اداری شیوع دارد، این گله های مردم است از حکومت اما این هیچ ارتباطی به مساله تهاجم نظامی ندارد.وی ادامه داد: من اعتقاد دارم که مردم ایران علیرغم این گله ها و نارضایتی ها در صورتی که یک دشمن خارجی بیاید ، متحد در مقابل دشمن خارجی خواهند ایستاد.گفتنی است در هفته اخبر ، شبکه "العربیه" ، با پخش گزارشی مفصل به موضوع حمله احتمالی آمریکا به ایران پرداخت.

دولت احمدی نژاد قلب اقتصاد ايران را آسيب پذيرتر می کند؟

اتکای لايحه ۱۹۵ هزار ميليارد تومانی سال ۱۳۸۵ خورشيدی به نفت ۳۹ دلاری، نگرانيها را نسبت به رشد آسيب پذيری اقتصاد ايران و ادامه تحرکات بين المللی جمهوری اسلامی برای بالا نگاه داشتن بهای نفت در بازار های جهانی برانگيخته است
در حالی که در طول سالهای اجرای برنامه سوم توسعه توسط دولت محمد خاتمی به طور متوسط سالانه ۱۶ ميليارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای تامين بودجه برداشت شده، مطابق اولين لايحه بودجه دولت آقای احمدی نژاد در سال آينده سهم درآمدهای نفتی در تامين منابع اداره کشور به ۳۶ ميليارد و پانصد ميليون دلار افزايش می يابد
از اين ميزان چهارده ونيم ميليارد دلار صرف تامين هزينه های جاری دولت خواهد شد و ۲۲ ميليارد دلار نيز به طرحهای عمرانی اختصاص خواهد يافت
اين در شرايطی است که بر پايه قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، دولت موظف است مرتبا از وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بکاهد و در عوض هزينه های جاری خود را تا سال پايانی اجرای اين برنامه از محل درآمدهای مالياتی تامين کند
هم اکنون نسبت درآمدهای مالياتی به درآمدهای نفتی دولت ايران هشت و نيم درصد برآورد شده است
ادامه کلیک کنید

ملاقات خانواده گنجی با وی

گزارش سومین ملاقات خانواده گنجی با وی درمدت148 روز انفرادی در زندان حفاظت اطلاعات سپاه
امروز:خانواده گنجی بعد ازظهر 5 شنبه، 29/10/84 با وی در بند انفرادي_ امنيتي 2 الف متعلق به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دیدار کردند.معصومه شفیعی با ارسال نامه ای به سایت امروز وضعیت جسمانی گنجی را تشریح کرد:ظهر 5 شنبه، 29/10/84 به ما اطلاع داده شد كه ساعت 3 بعدازظهر به اتفاق آقاي دكتر مولايي _وكيل آقاي گنجي_ جهت ملاقات در زندان اوين باشيم. ولي آقاي مولايي ترجيح دادند كه وقت محدود ملاقات، مختص خانواده باشد. به اتفاق خانواده به زندان مراجعه كرديم، پس از حدود يك ساعت معطلي بالاخره آقاي گنجي را آوردند. اوضاع جسماني‌اش مثل دفعات پيش بود: وزن: 50 كيلوگرم، چهره‌اي زرد و تكيده، فشار خون پايين (كه بدن يخ او مويد آن بود) و قامتي كه جز پوست و استخوان نداشت با موها و ريشي بلند و ژوليده.همچنان در بند انفرادي_ امنيتي 2 الف كه متعلق به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداري مي‌شود. از محل نگهداريش بسيار شكايت داشت: سرويس بهداشتي آن در حياط است كه در اين سرماي زمستان از ساعت 8 شب آب لوله ها_ لوله‌ها، رو كار هستند_ يخ مي زند و تا ساعت 11 صبح روز بعد_ كه يخ‌ها آب مي‌شود_ آبي جهت طهارت و وضو وجود ندارد.در رنج شديد ناشي از محدوديت شديد غذايي و دارويي به سر مي‌برد؛ حتي از دادن جيره غذايي دولتي نيز به وي خودداري مي‌كنند.اخيرا متخصص زندان آقاي گنجي را معاينه نموده و به جهت درد شديد كمر و زانوها براي وي MRI كمر و كل اعصاب را تجويز كرده و ضروري دانسته است. ولي متاسفانه تاكنون اقدامي در اين جهت صورت نگرفته است. اين سومين ملاقاتي بود كه طي 148 روز گذشته با فرزندانش داشته است. امروز دقيقا 140 روز است كه آقاي گنجي در شرايط بسيار سخت زندان فوق امنيتي حفاظت اطلاعات سپاه به سر مي‌برد. تا امروز 2098 روز در حبس بوده است. تا پايان محكوميت 6 ساله‌اش 2 ماه باقي مانده است. ولي ظاهرا آقايان حيفشان مي‌آيد اين 2 ماه باقيمانده به صورت عادي طي شود و تصميم دارند كه تجربه تلخ آن تا مدتها به جسم و روح اين خانواده مظلوم و بي پناه باقي بماند. معصومه شفيعي30/دی/84

فانوست را بیفروز

طاهره خرمی
فانوست را بیفروز
آسمان خاکستری
درختان پژمرده
پرندگان گرسنه
رهگذران
پریشان،منتظر، خسته
من سرگردان در جستجو
راه خانه کجاست
مامن عشق و محبت
ادامه کلیک کنید http://www.bemanni.blogspot.com/

سعيد سلطانپور: چه سايت و نشرياتي مجازند؟ چه كسي معيارها را تعيين مي كند؟

تورنتو
“امشب بالاخره شاهد كار دوباره ديدگاه شدم و خوشحال . حيف بود اين ديدگاه بسته شود ولى همزمان شاهد دو مقاله از سعيد سلطانپور در سايت ايران اينترلينگ كه به نقل از گويا آمده شدم. وضع ايران اينترلينگ را مى دانى ووضع گويا را هم احتمالا بهتر از من. “ 1 در پي مطلب من و واكنشهاي ايجادشده كه در سايت ديدگاه شروع شده بود كه استعفاي مسول سايت را بدنبال داشت . البته ايشان انقدر به اصول اخلاقي پاي بند بود كه خودش هم از سايت خودش كه الحق زحمت فراواني در اگاهي رساني انجام داده بود ، بدليل سانسورخودش استعفا كند . تا اينكه ان جريان مدعي ، بعد از سه روز“ كما “ شاعرش را به ميدان فرستاد و جمله شروع مطلب ازيشان است كه بجاي پاسخ گوئي ميگويد چون مطلب سعيد سلطانپور د رفلان سايت منتشر شده پس تكليفش هم معلوم است؟ از كرامات شيخ ما چه عجب مشت وا كرد و گفت يه وجب (منسوب به شيخ صفي الدين اردبيلي موسس سلسله صفويه ) .

کارنامه 2005 ايران در حقوق بشر

گروه فشار بين المللی موسوم به ديده بان حقوق بشر در مجموعه گزارش سالانه خود بخشی را نيز به ايران اختصاص داده است
بنا به اين گزارش، که نسخه ای از آن به فارسی نيز در سايت اين گروه منتشر شده، احترام به مبانی حقوق بشر در ایران بخصوص آزادی بیان و عقیده در سال 2005 تنزل یافته است
نهادهای موازی و سرکوب آزادی بيان ديده بان حقوق بشر که "شکنجه و سوء برخوردهایی نظیر حبس های انفرادی بلند مدت برای تنبیه ناراضیان" را در ايران رايج می داند، عوامل نقض حقوق بشر را "آنچه ایرانیان نهادهای موازی می خوانند" معرفی می کند
ادامه
گفتاری به مناسبت گرامی داشت شصتمين سال دوم بهمن، روز بنيانگذاری جمهوری کردستان
دکتر گلمراد مرادی
برای ديکتاتوران در هر لباسي، متأسفانه حتا شنيدن حرفی که احتمال بزنند در آينده نغمه مخالفت عليه خود آنها ساز کند، غير قابل تحمل خواهد بود. مطلب تاريخی و فرهنگی زيرين در واقع متن سخنرانی نگارنده است که می بايستی در سيميناری به مناسبت بزرگداشت جمهوری کردستان در ايران، معروف به جمهوری مهاباد، در اربيل مقر حکومت فدرال کردستان عراق به تاريخ 22 ژانويه 2006 ميلادي، ارائه شود. گويا بدليل دخالت وحتا تهديد جمهوری اسلامی ايران عليه کشور فدرال نوپای عراق، اين سيمينار و يادبود اجبارا لغو گرديده و با تأسف زياد، تلفنی به من اطلاع دادند که مراسم برگزار نخواهد شد. بهمين دليل مايلم آن را بلا استفاده نگذارم و برای روزنامه ها ارسال نمايم که به نظر دوستان خلق کرد و علاقمندان رسانده شود.ادامه......

سیمین بهبهانی وغزلی تازه

سيمين بههباني شاعره بلند آوازه كشور مان به تازگي غزل تازه در باره وطنمان ايران با نام دیار روشنم در شب تیره سروده است كه در پي مي خوانيد . ادامه....
هلند در باره ممنوعيت برقع تصميم می گيرد بی بی سی : دولت هلند در طول چند هفته آينده تصميم خود را در مورد ممنوعيت برقع اعلام خواهد کرد. برقع لباسی است که گروههايی از زنان مسلمان می پوشند و سرتاپای آنها را به جز چشمها می پوشاندپارلمان هلند پيش از اين به نفع ممنوعيت پوشيدن برقع در خارج از خانه رای داده است و شماری از اعضای دولت وزن سياسی خود را برای تصويب آن به کار گرفته اند.در تمام هلند تنها حدود 50 نفر از زنان خود را در برقع می پوشانند که بزودی عمل آنها زيرپا گذاشتن قانون به شمار خواهد آمد.ادامه....

آقاي موسوي خوئيني‌ها مقصر شماييد نه دانشجويان

دکتر محمد ملکی
موسوي خوئيني‌ها به‌طور قطع در عواقب و پيامدهاي حمله به سفارت آمريكا و آنچه پس از اين عمل بر سرِ ملت ما آمد مسئوليت بزرگي دارد. سئوال اين است كه حملة عراق به ايران و جنگ هشت‌ساله و جنايات دهة شصت (در زمان دادستان كل بودن ايشان
ادامه کلیک کنید

از ياد رفتگان

محمدرضا نسب عبداللهي
بعدازظهر شنبه[24 ديماه1384] دومين كنفرانس خبري محمود احمدي‌نژاد برگزار شد. از طريق شبكه ي خبر تلويزيون ايران،كنفرانس را به صورت زنده به تماشا نشستم. از پيش مي دانستم كه بيشترين پرسش خبرنگاران درباره ي مسائل هسته اي خواهد بود ولي نمي دانستم كه كسي از زندانيان سياسي سخن نخواهد گفت

پيروزی تازه چپ ها در آمريکای لاتينميشل باشلت اولين رئيس جمهوری زن شيلی شد

شانزده سال پس از برافتادن ديکتاتوری نظامی در شيلي، مردم اين کشور يک زن سوسياليست را به رياست جمهوری برگزيده اند. ميشل باشلت که از سه فرزند خود به تنهايی نگهداری می کند نخستين زن رئيس جمهور در شيلی است احتمال دارد وی بسياری از سياست های موفق "ريکاردو لاگوس"، رييس جمهوری مردمی شيلی را دنبال کند. آقای لاگوس اقتصاد بازار آزاد را با برنامه های اجتماعی چپگرايانه در هم آميخته و کشورش را به سوی يک اقتصاد سالم هدايت کرده است همزمان با اعلام پيروزی باشلت، هوادارن وی در خيابان‌های شهر سانتياگو تجمع كرده و پيروزی كانديدای خود را جشن گرفتند. پائولا چاكون، زن 35 ساله‌ای كه فرزندانش را همراه خود به مراسم جشن آورده بود، گفت: ما آمده‌ايم تا برای نخستين بار در تاريخ
پيروزی زنان را جشن بگيريم

وكيل اكبر گنجي در نامه‌‏اي به مسوولان قضايي خواستار ملاقات با موكل خود شد

يوسف مولايي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: منتظر پاسخ نامه هستم و اميدوارم مقدمات ملاقات بنده و خانواده گنجي با وي فراهم شود. معصومه شفيعي، همسر اكبر گنجي نيز در نمابري به خبرگزاري كار ايران، (ايلنا) ضمن تشريح وضعيت جسماني همسر خود از عدم اعطاي مرخصي به همسرش انتقاد كرد و خواستار رعايت حقوق عادي يك زنداني در حق گنجي شد.

منوچهر محمدي در منزلش بازداشت شد

منوچهر محمدي در منزلش بازداشت شد ahmadbatebi.blogspot.com : روز دوشنبه مورخ 26/10/1384زنداني سياسي منوچهر محمدي در منزلش بازداشت شد.اين زنداني که از مدتي پيش براي اعتراض به محکوميتش در پايان مرخصي چند روزه اش از بازگشت به زندان خوداري کرده بود صبح روز دوشنبه در يورش مامورين امنيتي به منزش بازداشت و به بند 350 اوين منتقل شد. جزيأت اين دستگيري در گزارش هاي بعدي اعلام خواهد شد

سخنی با مدعیان حفظ کرامت انسانی

صبح ناز داراب زند
باید زودتر می نوشتم ،اما به دلیل بیماری حاصل از شوکهای وارده ،توان نوشتن نداشتم امروز فکر کردم به هر طریق ممکن باید نوشت شاید حداقل تسکینی برای قلب آزرده از فریب ونیرنگ باشد شاید هشداری به خوانندگان این نوشته باشد که فریب مدعیان دروغین "رعایت کرامت انسانی" را نخورند. یکسال پیش همسرم را طبق حکم صادره توسط دادگاه 26 انقلاب به زندان رجایی شهر تبعید نمودند .حکمی که همواره متهم وخانواده متهم ازروئیت آن بی نصیب هستند .وتنها وکلا اطلاعات مربوط به پرونده ویا حکم صادره را به متهم ویا خانواده بصورت شفاهی ابلاغ می کنند
نقض حقوق بشر /از نيک‌آهنگ کوثر

بيانيه دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به سرکوب گسترده جنبش دانشجويي

• حاکميت اقتدارگرا سرکوب دانشجويان را آنچنان در دستور کار خود قرار داده است که برخورد در کميته های انضباطی را کافی ندانسته و برای خاموش کردن صدای دانشجويان حتی رسانه ها را از رساندن صدای مظلومانه شان و انتشار اخبار برخوردهای قضايی و امنيتی منع کرده است• تنها راه جلوگيری از بسته شدن فضای دانشگاهها فعاليت اجتماعی ومدنی دانشجويان درون دانشگاههاست. نهادهای دانشجويی اعم از تشکل های سياسي، صنفی و فرهنگی و نشريات دانشجويی می توانند با اتحاد حول محور دفاع از آزادی های آکادميک، کمربند ايمنی حول دانشگاه ايجاد کنند تا دانشگاه همچنان دژ مستحکم آزاديخواهان باقی بماند
ادامه کلیک کنید

گنجي، سروش و مصباح يزدي

رضا پارسا
تباين انديشه امام و جمهوريت، گفتاري است كه مصباح يزدي و شاگردانش در اين روزها از آن سخن مي گويند. آنها تأكيد دارند كه امام خميني (ره) در پي حكومت اسلامي بود و در ميان سخنان او، جمهوري اي نيز اگر در ميان بوده تنها از باب مصلحت مطرح شده است و لاغير. آقاي مصباح و شاگردان ايشان اين روزها اما نكاتي را مطرح مي كنند كه اكبر گنجي، روزنامه نگار ايراني، به واسطه طرح آن به تحمل حبس و زندان محكوم شد و گنجي آن چنان كه در مصاحبه اي در حاشيه كنفرانس برلين و بعدها در مانيفست جمهوري خواهي اش گفت، مدعي بود كه نمي توان قرائتي جمهوري خواهانه از انديشه امام خميني (ره) داشت. او در مانيفست اول خود قرائت جمهوري خواهانه اصلاح طلبان از آراي امام را مبتني بر يك هرج و مرج فكري خواند و ابزاري دانست كه آنها در جهت مقاصد سياسي خود از آن سود مي جويند. اما اين سخن گنجي، نه تنها با نقد اصلاح طلبان كه با انتقاد اصول گرايان و حتي برخوردهاي حكومتي روبه رو شد. گنجي معتقد بود كه انديشه هاي حضرت امام، نسبتي مستقيم با دموكراسي، آزادي و جمهوري خواهي ناب ندارد و اين اعتقاد او، از جانب برخي مقامات توهين به بنيان گذار جمهوري اسلامي و در حقيقت توهين به مقدسات قلمداد شد
ادامه کلیک کنید

قاضی مرتضوی و طرح مقابله با اعتیاد

:تا قبل از بهاربگیربگیرشروع خواهد شد هرکس را بگیریم می‌فرستیم به اردوگاههائی که ساخته ایماعتیاد از معضلات بزرگ اجتماعی ایران شده، اما راه حل آن، هرگز آن راه
حلی نیست که قاضی مرتضوی و احمدی نژاد در پی آن هستند؛ مگر کاسه ای زیر نیم کاسه این طرح باشد - تظاهر و قدرنمایی با چاقو و قمه، - زورگیری و اخاذی، - ارعاب، تهدید، سلب آسایش و نظم عمومی، - اعمال خرابکارانه، - هرگونه خرید و فروش و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، - آدم‌ربایی و نزاع دسته‌جمعی، - ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی، - جاوز به عنف و ایجاد شبکه‌ی فساد و دایر کردن مراکز قمار و فحشاء، - شرب خمر در علن، - تظاهر مستانه و خرید و فروش دارو‌های روان گردان می‌شود
ادامه کلیک کنید

سهم‌ زنان‌ در جنبش‌ دانشجويی سياستمدارانی پای در زنجير

مريم‌ نوربخش‌ ماسوله
‌ هرچند جامعه‌ هميشه‌ بر حضور مردان‌ تاكيد داشته‌ و مي‌دانيم‌ كه‌ تاريخ‌ جنبش‌ دانشجويی در ايران‌، تاريخی مردانه‌ است‌. نه‌ به‌ آن‌ دليل‌ كه‌ زنان‌ حضور نداشته‌اند، بلكه‌ از آن‌ رو كه‌ تاريخ‌نگاران‌ جنبش‌ هم‌ مردان‌ بوده‌اند با وجود تمامی فعاليت‌ها، مبارزات‌ و تشكيل‌ جنبش‌ زنان‌، هنوز هم‌ می‌توان‌ از تضاد و تقابل‌ ميان‌ ديدگاه‌های مردان‌ و زنان‌ در پذيرش‌ جنس‌ زن‌ به‌ سمت‌های مديريتی و رده ‌بالا سخن‌ گفت‌. چرا كه‌ مردان‌ در قبول‌ آن‌ ترديد دارند و گاه‌ به‌ هيچ‌ روی آن‌ را بر نمی‌تابند
ادامه کلیک کنید

با ادامه‌ي انفعال جنبش دانشجويي، اختلافات بيشتر رو مي‌آيد

اگر انفعال در جنبش دانشجويي ادامه پيدا كند، اختلافات بيشتر رو مي‌آيد و نيروها بيشتر با هم درگير مي‌شوند كه اين موضوع مي‌تواند يك بحران اخلاقي براي جنبش دانشجويي به وجود بياورد؛ همان‌گونه كه براي جنبش كل به وجود آمده است
ادامه کلیک کنید
دنیای فقر