برنامه های کردانه


 1. حشمت الله لر نژاد 1
  اناران شعر عباسی آرام
  کبیر کوه شعر آرام عباسی
  شل شل ترانه قدیمی ایلامی
  بزران با صدای قربانی
  ترانه ایلام ایلام
  فرشید حقانی 8
  فرشید حقانی6
  فرشید حقانی5
  فرشید حقانی1
  فرشید حقانی9
  فرشید حقانی7
  فرشید حقانی 4
  فرشید حقانی 3
  فرشید حقانی 2
  ناصر حسامی 2
  برای قاله مه ره مقدم خسروی
  برای کبوتران آزادی.
  اسب زخمی
  KNK.کنگره یازده قسمت اول
  KNK.کنگره یازده قسمت سوم
  KNK.کنگره یازده قسمت دوم