بیش از 5 سال از بهترین دوران زندگیم را با عاشق ترین زندگان تاریخ میهنم در زندانهای مختلف کشور از زندانهای ایلام، کرمانشاه و ساحلی قم سپری نموده ام .در این 5 سال با افرادی آشنا شدم و یا از قبل آشنا بودم که بسان غنچه نوشکفته ای بر شاخسار سبز درختان در
در فاصله سالهای 60 تا 63 من همدم، همرزم و هم زندانی کسانی بودم که تنها یک فکر در سر داشتند. آنهم بدون هیچ چشمداشتی. تنها فکرشان به ارمغان آوردن آزادی، عدالت و دموکراسی برای مردم ایران بود . تنها هدفشان ایجاد جامعه آزاد، برابر و برادر بود
ترجمه و تنظیم جهان ولیان پور
ایدة سکس سیبرنتیک از سال ها پیش نیز وجود داشته است. الکترودهای ماشینی که به سر وصل میشوند و امکان تجربة یک رابطة تمامعیار جنسی را ممکن میکنند. ولی این تکنیک تا به حال واقعیت پیدا نکرده و در مرز فانتزی باقی مانده است. سکس سیبرنیتیک مصداق این مثل معروف زبان فارسی نیز هست که میگوید" وصفالعیش نصفالعیش". در اینترنت گشتی زدم تا برای پدیدة بالا یک پایة تئوریک پیدا کنم که به مطلب زیر برخورد کردم (فصل دوم از مجموعه ای پیوسته بنام "دیجیتالی شدن در ویدئوکلیپ" که توسط افراد مختلف نوشته شده است). گرچه این مطلب بطور مستقیم در ارتباط با موضوع بالا نیست ولی از آنجا که به رابطة انسان و ماشین و رسانه مربوط است بعظی از جنبههای نظری آن را توضیح میدهد.
با فرا خواندن وزير امور خارجه صورت گرفت
در واکنش به بازداشت علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده مجلس ششم، در جريان تظاهرات مسالمت آميز 22 خرداد ماه در تهران، شش تن از نمايندگان مجلس هلند به نمايندگي از احزاب متبوع خود خواستار واکنش قاطع دولت اين کشور نسبت به اين برخورد غير قانوني شدند. اين خواسته، در قالب مجموعه سوالاتي ابراز شد که فرح کريمي، نماينده ايراني تبار پارلمان هلند (به نمايندگي از حزب سبز)، فان بالن (از حزب ليبرال)، فان بومل (از حزب سوسياليست)، اورمل (از حزب دموکرات مسيحي)، کوندرز (از حزب کارگر) و هويزينخا - هرينخا (نماينده حزب اتحاد مسيحي) خطاب به وزير امور خارجه برنارد بوت مطرح کردند.
تعدادي از نويسندگان از درد آور بودن نگاه به اين گدشته سياه نوشتند و از اشكها يي گفتند كه همراه نگارش اين سطور ريخته شده است. تعدادي گفتند كه مي نويسند و نامه ميفرستند اما از اين مهم و به همان دلائل ناتوان ماندند. برخي نيز با وجود دريافت متن فراخوان آنرا بي پاسخ گذاشتند. اين پروژه همچنان باز است و پذيراي متون جديد خواهد ماند.
باد مى بوئيدش ، برگِ خُشك لمسش مى كرد به ِمهر ، خاك مى بوسيدش وگوركنانِ كور دلِ كله تُهى ، مشغول
پروانه قاسمی: شورش و شورش؟ ها 2006-06-25 بعضی از خاله ها هم روانی شده بودند و دادو فرياد می کردند خيلی از خاله ها می رفتند ديگر برنمی گشتند خاله ها می رفتند و... خاله ها ... برنمی گشتند شورش چه شد؟ آيا آزاد شد ...
سرشار مهر گرم و دلاویز روشنی، با یادت ای عزیز سفر کرده قطره وار، بر دامن عقیقی هر صبح می چکم
در فاصله سالهای 60 تا 63 من همدم، همرزم و هم زندانی کسانی بودم که تنها یک فکر در سر داشتند. آنهم بدون هیچ چشمداشتی. تنها فکرشان به ارمغان آوردن آزادی، عدالت و دموکراسی برای مردم ایران بود . تنها هدفشان ایجاد جامعه آزاد، برابر و برادر بود.
کوچ: شعري از سروده هاي زندان در اولين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در سال 68 كه آقاي ايرج مصداقي در حافظه ثبت نموده است. 2006-06-25 کسی نبود و نبودی عروسان به حجله می رفتند میهمانان از خال رخ یار و شاعران شهر در کناره ی زندگی از گیسوان بافته ی نگار، قصه می گفتند
پس از يك سال در زندان انزلي بسر بردن به زندان رشت انتقال يافتم. در اينجا هم بخاطر نپذيرفتن خواستهاي آنها متحمل شكنجه هاي وحشتناكي شدم. بطوريكه ستون فقرات من آسيب ديد كه هنوز درد آن با من همراه است و در ادامه بمن گفتند به زندان چالوس انتقالت
قطب نماى تابستان 67 بما نشان ميدهد آنهايى كه با موشكهايشان داعيه آوردن آزادى و دمكراسى را دارند دروغگوهاى بيشرمى بيش نيستند ، ما بياد داريم همين دولتهاى امپرياليستى آمريكا و اروپا كه امروزه براى كشته شدن يك خبرنگار در ايران حس انسان دوستى شان گل ميكند در ان
او را سر سفره عقد گرفته بودند. اتهامات سوء سابقه و قاچاق ارز و...را با «اتهام» عضويت در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همراه كردند و به جوخه اعدام سپردندش. به سر مزار او رفتم و به آن نوشته خيره شده بودم كه كسي به من نزديك شد مردي حدود 30-35 ساله با ريش توپي، پرسيد«اين هم اعدام شده است» گفتم بله، پرسيد« به چه اتهامي اعدام كرده اند» گفتم به« اتهام سوء سابقه، به خاطر مبارزه با
که قديسان، لباس سياه مرگ پوشيده اند و حتی از سپيدی کفن هايشان می هراسند و نامشان بر سنگ گور ! ليک ، کشته آزادی را نه کفن خواهد ، نه گور ! پس بی کفن و دوش به دوش ياران هم پيمان در پس آن خاک تفتيده خفتند و نيايش عشق را تا به انتها و با خون نوشته اند! بنگر که حلقه آن طناب های
حکومت با استفاده از شنود مکالمه های تلفنی تمامی ی ارتباطات را زیر نظر داشت. هیچ کس اما نمی دانست که حکومت این تکنیک را خریداری کرده است. این تکنیک را چگونه خریداری کردند؟ زمانی که سربازان بی دفاع در جبهه ها گوشت دم توپ بودند رژیم برای ی استحکام خود دستگاه های
از بین بردن کامل دست آوردهای انقلاب شکوهمند و مردمی 57 و هموار کردن راه خونین بازگشت امپریالیستها و انحصارات بین المللی و غارت و چپاول و به حراج گذاشتن هستی مردم ، احتیاج به پیش زمینه های ضروری داشت ، که نابودی فیزیکی زندانیان سیاسی ، از جمله
خمینی سرانجام درسال 67 بعد از سرکشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه صلح با عراق به زندانها روی آورد و انتقام شکست مفتضحانه جنگ هشت ساله را از زندانیان دربند گرفت. رژیم به " پاکسازی" زندانها دست زدوچنان جنایتی آفرید که تاریخ کمتر به خود دیده است. درتابستان سال
این طایفه مرتجع و فاسد برای برسر قدرت ماندن و چاپیدن هرچه بیشتر اموال مردم ایران حاضر به هرجنایتی هستند و برایشان فرقی نمیکند که این ماندن به چه بهایی برای مردم ایران تمام شود. مجاهدین و مبارزینی که طی سالهای 60 تا 67 جلوی جوخه های اعدام عوامل
هر وقت که به خاطراتم فکر میکنم. یک اسم کوچک ولی پرطنین در آن پررنگ میشود. زهرا المیر. دلم میخواهد بیشتر در مورد او بدانم. در مورد خانواده اش، در مورد زندگیش، در مورد علایقش، آرزوهایش، اینکه قبل از درگیر شدن در دنیای پرهیاهوی بعد از سال 57 چگونه
خیلی از بچه ها شاهد بردن لادن از سلول توسط حجت الاسلام ابجد بودند،لادن را بعد از اون تجاوز دیگر کسی ندید ولی چند نفر از انفرادی ها گفته بودند که چندین روز لادن در انفرادی از درد فریاد میکشیده و با ناخنهایش زمین ها را میکنده، لادن 16 سال بیشتر نداشت و پارگی واژن و
در فردای اعدام تنها پسرش آن چنان شکسته و پير شد که ديگر زندگی برای او ثمری نداشت؛ اما او به خاطر ادامه حيات خانواده و روزی که عدالت گسترده شود؛ سکوت اختيار کرد اما پايداری این سکوت تا کی دوام خواهد آورد.
اين دادگاه ها می بايد واقعی بوده و اگر مجرمين حاضر به حضور در دادگاه نشدند، حکم در غياب آنها صادر گشته و اقدام به شناسايی اشان گردد. سپس حکم دادگاه تحويلشان داده شده و چنانچه باز هم نيامدند، دستگير شوند. در حال حاضر، کردستان عراق محل مناسبی برای
بیش از 5 سال از بهترین دوران زندگیم را با عاشق ترین زندگان تاریخ میهنم در زندانهای مختلف کشور از زندانهای ایلام، کرمانشاه و ساحلی قم سپری نموده ام .در این 5 سال با افرادی آشنا شدم و یا از قبل آشنا بودم که بسان غنچه نوشکفته ای بر شاخسار سبز درختان در حال
ديگر، حرفی نزدم. به آسمان نگاه کردم. انگار دنبال چيزی می گشتم؛ چيزی که شايد کمکم کند؛ که مرهمی بر آن همه درد باشد. آسمان، ابری بود؛ مثل هميشه. بغضم ترکيد؛ از جا بلند شدم و راه افتادم. راهی که هنوز تا منزل، فاصله دارد. اما راهی پر ستاره بهمن اديب: کلامی چند پيرامون توحش قرون وسطی رژيم عليه زندانيان سياسی 2006-06-25 جنايات خفاشان خون آشام رژيم اسلامی عليه زندانيان سياسی از چنان ابعاد گسترده ای برخوردار است که هيچ ترفند مذبوحانه ای ، هيچ تحريف- وارونه گری- سکوت- سرکوب و امحای آثار جرم قادر به محو آن از اذهان نخواهد گشت . حتی اگر صدها و هزاران بار سنگ قبر
آیا در روز رهایی ایران تنها سران جمهوری اسلامی هستند که باید در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند وایا دولت هایی که در رشد این حکومت فاسد سهیم شدند ویا سازمانهای سیاسی که مشوق این جانیا ن بودند. شریک جرم این رژیم نیستند؟ برتولت برشت در سخنرانی اش
من شاهد كودكانی بودم كه نظاره گر تحمل شكنجه والدین خود بوده اند. من شاهد كودكانی بوده ام كه نظاره گر اجساد اویزان والدین خود از جراثقالها بوده اند. این قصه درد اوری استكه حتی هم اكنون هم همه روزه در تهران و دیگر شهرهای ایران بكرات تكرار میگردد.
در اين مقطع زماني اولين زندانياني كه از سازمانهاي چپ شبانه و براي اعدام منتقل كردند، صدرالدين تاجمير رياحي از مسئولين اتحاديه كمونيستها در اصفهان و علي اكبر سعيدي از سهند بودند. صدرالدين آنطور كه همسلولي هايش ميگفتند در زير بازجوئي متحمل شديد ترين و وحشيانه ترين
بازداشت مهندس موسوی خوئينی، كاشف بازداشتگاه های مخفی در دوران مجلس ششم راهگشای مهم ترين ديدار سياسی در تهران شد
ديدار سياسی- راهبردی كه پس از28 سال ممكن شد

تاج زاده، ملكی، عموئی، رحمانی، كديور، حجاريان، ورجاوند، سيف، شاه ويسی، سيمين بهبهانی، عليرضا جباری، دكتر پيمان، معين فر، اعظم طالقانی، هاشم صباغيان، رضا عليجانی، محمد بسته نگار، حجت الاسلام انصاری راد، فاطمه راكعی، احمد باطبی، عيسی سحرخيز كولائی، رئيس دانا، آغاجری، عبدالفتاح سلطانی، شيرزاد و... حضور داشتند.
بررسي عملکرد تيم اقتصادي دولت احمدي نژاد
ايران ما - جناح‌‏گرايي و برخورد سياسي تيم اقتصادي دولت نهم افراد با تجربه و متخصص را به حاشيه راند. دكتر كامران ندري, عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع), درگفت و گو با خبرگزاري ايلنا, با بيان اين مطلب گفت: تيم اقتصادي دولت نهم داراي نقاط ضعف و قوت بسياري است كه از جمله نقاط قوت و ضعف آن‌‏را مي‌‏توان به ترتيب در تمايل دولت به انجام كارهاي جديد و عدم انتخاب راهكارهاي درست براي اجرايي كردن, اين برنامه‌‏ها خلاصه كرد. وي افزود: به نظر مي‌‏رسد كه عدم توانايي تيم اقتصادي دولت, عجله در كار , عدم مراجعه به متخصصان و سرعت بيش از حد است. به اين معنا كه دولت اهداف خوبي دارد كه قابل تقدير بوده , به نحوي كه تيم اقتصادي دوست دارند, براي مردم كارهايي را انجام دهند و احساس مي‌‏كنند كه فرصت‌‏هايي در گذشته وجود داشته كه از دست رفته است. ندري گفت: يكي
نازنین مهاباد تقاضای یاری دارد کرج ؛ نازنین مهاباد دختر 18 ساله کرد که هم اکنون با خطر اعدام روبرو است از وجدانهای بیدار یاری میخواهد. سال گذشته در یک محله دور افتاده شهر کرج نازنین مهاباد به همراه
اولین سالگرد دولت آقای احمدی نژاد: بررسی دستاوردهای سیاسی و اقتصادی، از دید دکتر مهرداد مشایخی
به مناسبت گذشت یک سال از احراز ریاست جمهوری اسلامی توسط محمود احمدی نژاد ، دکتر مهرداد مشایخی ، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جرج تاون واشنگتن، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید آقای احمدی نژاد از جمله به خاطر ضعف اصلاح طلبان دولتی و همچنین وعده های اقتصادی که به اقشار کم در آمد داد، به قدرت رسید و در این مدت، نه تنها تلاش کرده است حکومت را یکدست سازد بلکه در راه بی شکل و توده وار ساختن جامعه نیز تلاش کرده است. وی می افزاید آقای احمدی نژاد در یک سال اخیر با سرکوب مخالفان سیاسی و سرکوب هر تشکل صنفی یا جنسیتی یا قومی دیگری که خواسته هائی را مطرح کرد، گروه های جدیدی را وارد عرصه مخالفت با دولت کرده است، از جمله اقلیت های قومی. وی می افزاید عدم سرمایه گذاری در تولید، لطمات جبران ناپذیری به آینده اقتصاد کشور زده است. متن کامل (rm) صدا (wma) صدا [ 6:01 mins ]
سر خط تازه ترين اخبار ايران
یک سیستم فدرالی که متضمن تقسیم عادلانه قدرت، ثروت و امکانات براساس جمعیت باشد، در نهایت به سود همه خواهد بود و تنها در این صورت خواهد بود که تمام ملیتهای ایرانی مشتاقانه به محدود شدن حق حاکمیت بر سرنوشت خویش در قالب یک جمهوری فدرال راضی خواهند شد تا با داشتن سهمی عادلانه از قدرت و ثروت کل کشور، منافعی بیش از استقلال نصیبشان گردد
خشونت رفتاری است اکتسابی و اجتماعی- فرهنگی و نه رفتاری ذاتی و زیست شناختی. بر این پایه برای شناخت دقیق و عمیق خشونت باید به یافته های جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی اتکا کرد و نه روانشناسی فردی
پارسا نیک جو
نگاهي به دو تجربه از فوتبال زنان جهان فوتبال زنان چگونه از موانع گذشت؟
اينک ۱۵ سال از زمانی می‌گذرد که سحر الحواری،‌ دختر يکی ازقاضی‌های معروف مصر با ماشين روانه روستاها و شهرهای کوچک کشور شد تا دختران علاقه‌مند به بازی فوتبال را شناسايی کند. کم نبود مواردی که او با نوعی بی‌اعتنايی و برخورد دافعه از سوی مردم مواجه می‌شد... اينک اما مصر دارای ۱۱ تيم فوتبال زنان در باشگاه های دسته اول و ۵ تيم در باشگا‌ه‌های دسته دوم است. در آلمان نيز زنان فوتباليست را تا سال ۱۹۵۵ به استاديوم‌ها راه نمی‌دادند. ولی حالا ۸۷۰ هزار زن اين کشور عضور کلوب‌های فوتبال هستند
برنامه سخنرانی دادستان تهران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از دید اکبر گنجی، رضا معینی و عبدالکریم لاهیجی
شرکت سعید مرتضوی دادستان تهران، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعتراض یکپارچه سازمان ها و شخصیت های مدافع حقوق بشر را برانگیخت. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز سه شنبه در پاریس کنفرانسی با حضور اکبر گنجی روزنامه نگار، برگزار کرد. رضا معینی عضو سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید: امروز وجود فردی مانند سعید مرتضوی در شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان دهنده این است که تا کجا این شورا می تواند پیش برود. اکبر گنجی نیز پیش از آغاز کنفرانس به رادیو فردا می گوید: در چنین نهادی که آقای مرتضوی برود بنشیند درس حقوق بشر بدهد، نتیجه مشخص است؛ درواقع باید سازمان ملل و دول جهان را محکوم کرد. عبدالکریم لاهیجی می گوید: طبق برنامه ای که به ما دادند، قرار است سعید مرتضوی در یک جلسه ای روز پنجشنبه سخنرانی کند
اکبر گنجي
مريم کاشانی - اکبر گنجي در پاريس اعلام کرد به اعتقاد وي دولت جمهوري اسلامي، ناقض حقوق بشر است. وي همچنين گفت: "در ايران هيچ اجماعي در زمينه پرونده هسته اي وجود ندارد و آنچه در زمينه ملي بودن اين مسئله مطرح مي شود، يک تبليغ ايدئولوژيک بيش نيست."
عبدالکریم لاهیجی وکیل و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: سازمان های حقوق بشر همه کوشش خود را خواهند کرد آقای مرتضوی در سوئیس بازداشت شود. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز نیز می گوید: این سازمان ساکت نخواهد نشست.
سر خط تازه ترين اخبار ايران
سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱٣٨۵

ادبی

دکتر گلمراد مرادی
علی آرزوهای زیادی در رؤیا داشت که می خواست همه ش بر آورده بشه، قبل از اینکه او این جهان بی وفا رو ترک کنه و به دیار نیستی بره. او با وصف اینکه اسمش علی بود و علی نام "مقدسی" است، اما به هیچی هم اعتقاد نداشت، حتا به صاحب نام خودش که داستانها درباره عدالت خواهی اش تعریف می کنند. یعنی درواقع خیامی خیامی بود و همیشه بیت هایی رو از عمرخیام بزرگ یا باخود زمزمه می کرد و یا درمحفلهای کوچک بنا به تناسب حال جمع حفظی میخوند
سارا ارمنی
رمان در اینجا، داستان در آنجا- تاتر در اینجا ، شعر در آنجا!. رمان غرب گویا دركنارفیلم،محبوب ترین رسانه ادبی و هنری میباشد،وگرچه آن ژانری ادبی-استتیك است، ولی دربازار كالاهای فرهنگی سرمایه داری ،آن نیز مشمول قانون عرضه وتقاضا و سودرسانی گردیده. موفقیت یا شكست رمان نویس دریك جامعه، ممكن است بدلایل : فرهنگی ، اقتصادی، تاریخی، سیاسی و حتا جغرافیایی پیش آید؛
محمد سطوت
كسانیكه لباس شیر را براندام مرد "شیرنما" كرده بودند داخل دم شیر كه میبایستی راست و روببالا قرارگیرد چوبی قرار داده بودند كه گویا بعلت عجله دركار چوب قدری بلند تراز دم شیر بود. با جست و خیز مرد "شیرنما" كه سعی داشت رل خودرا تا حد امكان مهیج و واقعی بازی كند قسمت اضافی چوب با فشار به موضع حساس او - كه مجبور بود بصورت چهاردست و پا حركت نماید - فرو میرفت و اورا سخت میآزرد و ...
نمی‌دانم، آيا نتيجه حاكميت يكدست كه مورد قبول حضرتعالی است، همان از دست دادن سرمايه‌های اجتماعی، ركود فعاليتهای اقتصادی، در انزوا قرار گرفتن ايران درصحنه‌های بين‌المللی. متصلب شدن فضای سياسی كشور و دلخوش كردن به يك جريانی كه با انقلابيون ايران در قبل از انقلاب ايران در بعضی از موارد همصدا بودند و امروز اقدامی جز ترور يا تخريب به جای آگاهی دادن منطقی و مستدل و علمی و جذب جوانان متفكر را ندارند برای اداره يك كشور هفتادوپنج ميليونی كافی است،؟!
هاشم آقاجري
آرش بهمني - هاشم آقاجري را به عنوان يکي از شريعتي شناسان معاصر مي شناسند. اين شهرت شايد بيشتر از زماني فراگير شد که وي در سال 81 سخناني در همدان در مورد پروتستانيسم اسلامي عنوان کرد که کار وي را به زندان و صدور حکم اعدام کشاند.
فوتبال ما عين سياست ما و ‌سيا ست ما بر امده از فرهنگ و تاريخ ماست
سعيد سلطانپور
این "کی" همه ما هستیم، همه ما "خطاکاران" و "خیانت پیشگان". همه ما که "رسالت مطبوعات" و "ارزش قلم" را به لقمه نان گرمی و جرعه آب سردی فروخته ایم و چشم بر خطاهای بزرگ "مربیان" بسته ایم، نه در "زمین کوچک فوتبال" که در "میدان بزرگ بازی حکومت". آیا آن زمان که خطر "خونریزی و جنگ" را در پشت مرزها، و "تحریم و فقر" را در درون خانه هامان دیدیم باز قلم برداشته و جسارت به خرج داده و تیتر خواهیم زد؛ "خیانت ما"؟
عیسی سحرخیز
علي افشاري- سید در تمامی سال های اخیر خود را وقف جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر کرده بود .کرسی مجلس و عطایای قدرت او را نفریفت .وارد زد و بند های رایج قدرت نشد و در عوض به دفاع از حقوق محذوفین پرداخت بدون هیچ ادعا و چشمداشتی

حساب مردم از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی جدا است

ضربه دکو در دقیقه ۶۳ و در حالی که ابراهیم میرزاپور تنها به نظاره آن پرداخته بود، منجر به گل اول بازی شد و کریستیانو رونالدو در دقیقه ۷۹ از روی نقطه پنالتی گل دوم پرتغال را به ثمر رساند. تلاش های بازیکنان ایران در ادامه نیز بی نتیجه بود. تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۰۶ با ارائه یک بازی کاملا تدافعی در برابر پرتغال ۲ بر صفر شکست خورد و شانس صعود به دور دوم را از دست داد
موج جديد گراني در راه
بهروز عليزاده - قيمت اجناس مختلف در سال جديد آنقدر گران شد که حتي نمايندگان مجلس را مجبوربه دادن تذکر به رييس جمهور در صحن علني مجلس کرد.اين در حالي بود که غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در پاسخ به نمايندگان و خبرنگاراني که بيشترين سئوال شان درخصوص گراني هاي اخير بود، گفت: "مجلس دولت را در برنامه بودجه موظف کرده که درآمدي داشته باشد و يکي از راه هاي تامين بودحه همين افزايش تعرفه است."
جام جهانی برای ايران تمام شد
یبا روشن شدن شکست دوم تیم ملی فوتبال ايران در بازی های جام جهانی، در ميان اندوه هزاران تن که در شهرهای مختلف چهان چشم به تلويزيون های خود دوخته و يا خود را به آلمان رسانده بودند، کارشناسان ورزشی به انتقاد از مربی و بازيکنان و مديران فدراسيون فوتبال پرداخته اند.
محمد سيف‌‏زاده در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت:
طبق اصل 27 قانون اساسي و ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر، برگزاري هرگونه تجمعي از حقوق حقه مردم است و اينكه گفته شود برگزاري تجمع نيازمند اجازه از فلان وزارتخانه و مقام است، غيرقانوني و فاقد جنبه حقوقي است. ادامه مطلب
مرو ای گدای ميدان، ز پی ی گدائی گُل / که گُل بدون زحمت، ندهد کسی گدا را / تو مگر ولی ی توپی، وَ فقيه فوتبالی / که چنين به زير پايت، بنهاده ای حيا را / ره و رسم رهبری را، ز کدام علی گرفتی / که به اينهمه سماجت، بروی ره خطا را / تو نه اکبری، علی جان، نه چو رهبری، علی جان / چو کنف شدی رها کن، همه اين برو بيا را
کیانوش سنجری: ساعت پنج، میدان هفت تیر 2006-06-16 ساعت پنج بعد از ظهر است. همه دوستان به موقع آمده اند. شمیم، منا، ژیلا، مریم، حامد، نیما. حامد با دو خواهرش. منا با مادرش.
مارس هم آمده بودند، امروز هم. یکی از خواهرهای حامد عضو گروه هماهنگ کننده تجمع اعتراضی ِ امروز زنان است
قضیه را پیچیده نکنید، این خواسته‎هایی است که صد سال است ما و مادران‎مان داریم برایش تلاش می‎کنیم، چه دلارهای آمریکایی و دولت آقای بوش سرکار باشد و چه نباشد. چه دولت جمهوری اسلامی بر سر کار باشد و چه نباشد ما زنان هم‎چنان به دنبال حقوق حقه خود خواهیم بود
نوشین احمدی خراسانی
هشدار اقتصاددانان
تامين اهداف بلندمدت توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مشخصاً تعميق و اجراى عدالت اجتماعى مستلزم رشد و رونق اقتصادى، توسعه فرصت‌هاى شغلى و افزايش درآمد گروه‌هاى نيازمند اجتماعى با مشاركت در توليد است. متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته حاكى از همسويى با اين اصول مسلم نيست. بسيارى از استادان و آگاهان اقتصادى كشور سياست‌هاى دولت نهم را مغاير با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهى می‌دانند
كانون نويسندگان ايران خواستار ازادی فوری و بي قيد و شرط نويسندگان، روزنامه نگاران و دستگيرشدگان آذربايجان و ديگر نقاط كشور و همچنين دو عضو مطبوعات است كانون نويسندگان ايران ضمن ابراز نگرانی از سركوب دانشجويان، به ويژه به خاطر تصميم هاي تعصب آميز و وهن آور عليه دگرانديشان، خواستار آزادي همة آنان و رفع موانع آزادي انديشه و بيان و قلم و به خصوص رفع توقيف رسانه ها و نشريات دانشجويی است كانون نويسندگان ايران در نهايت نگرانی از تشديد سركوب و فشار كه امنيت فردي و اجتماعی همة مردم را هر چه بیشتر به مخاطره می اندازد، خواهان: آزادی فوری همة دستگيرشدگان، رفع موانع آزادی انديشه و بيان برای همة مردم ايران و محو سانسور كتاب و مطبوعات و آثار هنری است
عبدالستار دوشوكي: توضيح در مورد نامه هاي مندرجه در سايت هاي خبري / همراه با توضيح سايت گزارشگران 2006-06-14
گزارش تصويري كامل كسوف: از تجمع زنان و سركوب زنان توسط نيروهاي امنيتي
گزارشهائی از سرکوب گسترده زنان
عکس های سایت کسوف از تجمع ۲۲ خرداد
کوفی عنان
برگردان المیرا مرادی چه می شد اگر «سیاست در عرصه جهانی» می توانست به اندازه بازی های «جام جهانی» منظم و سازمان یافته، مستعد و پذیرای کار جمعی باشد.جای تعجب نیست که ما این چنین با تحسین به «جام جهانی» نگاه می کنیم. چیزی که برای من و همکارانم در سازمان ملل بیشترین مایه رشک و غبطه است، اینستکه: جام جهانی واقعه ای است که ما شاهدیم که در آن به گل هایی* (هدف هایی) دست می یابند. من تنها در مورد گل هایی که یک کشور امتیاز آنرا بدست می آورد صحبت نمی کنم، بلکه منظورم به اینهم هست که بالاترین و مهمترین گل (هدف)، حضور در آنجاست، بخشی از خانواده ملل بودن، تجلیل و بزرگداشت نوع بشر
فرزانه عظیمی آن ها که دستور سرکوب می دهند و نیروهای سرکوب خود را با گاز اشک آور و دست بند به میدان هفت تیر می فرستند فکر می کنند که درد باتوم آنها برای یک زن بالاتر از درد نداشتن حق حضانت فرزندش است؟! مگر نمی دانند که زنان این کشور رنجی که از نداشتن حقوق اولیه انسانی هر روز و هر ساعت می برند کمتر از این باتوم و فحش خوردن ها نیست. مگر نمی دانند که این زنان دیگر کارد به استخوانشان رسیده است زنان ایران این روز را از یاد نخواهند برد و نیز کسانی را که دستور سرکوب تجمع آن ها در میدان هفت تیر تهران را صادر کردند! اما برای همیشه اراده و عزم شیرزنانی را که از حق خود دفاع کردند، خواهند ستود و از عزم آن ها در مقابله با مشکلات خود نیرو خواهند گرفت خرداد سال ۱۳۸۵ نیز تاریخی شد، مثل روز ملی زنان در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴
رادیو آزادگان
نیروهای امنیتی صبح دوشنبه پیش از آغاز تجمع با هجوم به منزل شهلا انتصاری از فعلان حقوق زنان اقدام به بازداشت وی کرده اند که خبری از وضعیت ایشان در دسترس نیست. در آخرین اقدام از سلسله برخوردهای نیروهای امنیتی با فعالان حقوق زنان برگزارکننده برنامه، در ساعات پایانی امشب و پس از اتمام تجمع نیروهای امنیتی با حمله به منزل این فعالان ازجمله نوشین احمدی خراسانی،شهلا انتصاری، پروین اردلان و... اقدام به تفتیش نیز تخریب اموال شخصی و منزل مسکونی انان کرده اند.به نظر می رسد این اقدام در استای ایجاد جو رعب و وحشت و نیز پرونده سازی برای فعالان مدنی صورت گرفته است. آخرین خبرها حاکی از آن است که مادر و خواهر پروین اردلان در تجمع امروز زنان نیز به نحو وحشیانه ای بازداشت شده اند.
زنان و مردان ايران كجا و چگونه اعتراض های خود را بگويند و يا اعلام كنند؟
سر خط تازه ترين اخبار ايران
تجمع اعتراض آمیز زنان در تهران علیه قوانین تبعیض آمیز اسلامی به شدت از سوی ماموران امنیتی حکومت سرکوب شد
تجمع اعتراض آمیزی که فعالان حقوق زن قصد داشتند بعد از ظهر دوشنبه در میدان هفت تیر تهران برگزار کنند، به شدت توسط ماموران پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب شد. هدف از برگزاری این تجمع، تقاضا برای اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود. بنا بر متنی که در خبرنامه دانشگاه امیرکبیر آمده، در حالی که هنوز تجمع زنان در میدان هفت تیر شروع نشده بود، نیروهای نظامی و انتظامی در اقدامی بسیار وحشیانه دست به بازداشت و ضرب و شتم زنان زدند. به گزارش خبرنگار ادوار نیوز، نیروهای انتظامی از جمله افسران زن با مانتوهای سبز به باتوم و گاز اشک آور مجهز بودند. چهار مینی بوس پلیس بازداشت شدگان را به مکان نامشخصی منتقل کرد. انتشار گاز اشک آور و فلفل تنفس تجمع کنندگان را با مشکل روبرو کرده بود. برخوردهای فیزیکی نیز منجر به مصدوم شدن تعدادی از زنان و مردان شد. خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی خشونت پلیس در میدان هفت تیر را پوشش چندانی ندادند.
نیروهای انتظامی با همراهی لباس‌شخصی‌ها به تجمع مسالمت آمیز زنان در میدان هفت تیر تهران حمله برده و آنها را متفرق کردند. اين تجمع بعد از ظهر امروز / دوشنبه ٢٢ خرداد / دراعتراض به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان، با حضور نزديك به ٥٠٠٠ تن برگزار شد. شمار زيادی از حاضران در تجمع بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، ژيلا بنی‌يعقوب، بهاره هدايت، فيروزه مظفری، كاوه مظفری، عاطفه يوسفی، معصومه لقمانی، فواد شمس و دلارام علی، علی‌اكبر موسوی‌خوئينی، بهمن احمدی امويی، از جمله‌ی دستگير شدگان هستند.
تيم ملي كشورمان دراولين ديدار خوددرجام جهاني3بريك مغلوب مكزيك شد
ايران ما - تيم ملي ايران نتوانست در اولين بازي خود از سد تيم ملي مكزيك بگذرد و با نتيجه 3 بر 1 بازي را به حريف پرقدرت خود واگذار كرد. در خيابان هاي تهران سكوت غريبي حكمفرماست. بازي خوب ايران در نيمه اول باعث شد در بين دو نيمه هواداران تيم ملي به خيابانها بيايند و به شادماني بپردازند اما باخت ايران مقابل مكزيك سكوت را در خيابان ها حكمفرما كرد. ايران در نيمه اول بسيار متفاوت و خوب بازي را اغاز كرد اما در 15 دقيقه ابتدايي توانست شروع طوفاني
لطف الله ميثمي
لطف الله ميثمي سردبير نشريه "چشم انداز" كه باتهام انتشار مقاله اي در يكي از شماره هاي اين نشريه اكنون به دادگاه فراخوانده شده، در جديدترين سخنراني خود كه در حزب جديد اعتماد ملي ايراد كرد، با اشاره به مندرجات همان مقاله اي كه بدليل انتشار آن مي خواهند محاكمه اش كنند گفت:
هياهو در هيب هيب پايان داستان زرقاوي؟ يا

گزارشگران و مفسران فوتبال عامل اصلی شکست ایران را مربی تیم دانستند

خیلی از گزارشگران بر این عقیده بودند که آقای دائی به درد تجارت می خود تا فوتبال
هرچند عمر براوو، زننده دو گل و بهترين بازيکن ميدان، به عنوان پايه گذار پيروزی مکزيک شناخته شد، اما پيروز اصلی، ريکاردو لاولپه، مربی آرژانتينی اين تيم بود
از سوي برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان تركيب نهايي تيم ملي براي بازي مقابل مكزيك اعلام شد. به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به آلمان، ابراهيم ميرزاپور، يحيي گل . . . ادامه خبر
فردا 22 خرداد، ميدان7 تير،ميعادگاه معترضين به نقض حقوق زنان است
ايران ما -طبق فراخوان گروهي از فعالان حقوق زن ، فردا 22 خرداد زنان معترض به نقض حقوق زنان در قوانين موجود ، در ميدان هفت تير گردهم مي آيند .ياد آور مي شويم كه سال گذشته نيز در چنين روزي ( ۲۲ خرداد)، شمارى از فعالان حقوق زنان مقابل دانشگاه تهران اجتماع كرده و نسبت به بن بست‌هاى قانونى و تبعيض‌هاى جنسيتى موجود دست به اعتراض زده بودندو برخورد نيروى انتظامى با اين تجمع مسالمت‌آميز،در عين حال خشن و تهديدآميز بود. در اعلاميه اي كه چند روز قبل از سوي معترضين به نقض حقوق زنان منتشر شده ،آمده است : از زمان تدوين قوانين در انقلاب مشروطه، طي 100 سال گذشته، تلاش زنان ايراني همواره متوجه دستيابي به حقوق برابر و انساني بوده است. اما با وجود تمامي اين تلاش ها، در کليه قوانين از جمله قوانين مدني و جزايي، حقوق اوليه زنان همچنان ناديده گرفته شده و بن
نبرد ستارگان فوتبال امشب: ايران، ايران
فريدون شيباني - امشب ستارگان ايران به ميدان مي روند، به اميد انکه مردان آزتک راشکست بدهند و ميليون ها قلب را که به نام ايران مي تپد شاد و دهان هايي را که در سراسر جهان فرياد ايران، ايران سر داده اند خندان کنند. در تهران پليس هم پيروزي را لحظه شماري مي کند. کاپيتان دائي که او رابمب اميد نام داده اند مي گويد: "مي بريم". مهدوي کيا طفل شيرين ايران که ازآسيب ديدگي رسته از رفتن به دور بعد خبر مي دهد. علي کريمي جادوگر چمن سبز، برد را انتظار مي کشد. ................................................................................
تمهيدات نيروي انتظامي براي
شروين اميدوار - پس از هشدار فرمانده نيروي انتظامي به طرفداران فوتبال و اعلام اينکه نيروي انتظامي "با فرصت طلبانى که درشاديهاى عمومى مردم درزمان بازيهاى جام‌جهانى اقدام به ايجاد مزاحمت، تخريب واوباشگرى مى‌کنند بشدت برخورد مى کند"، روزنامه جمهوري اسلامي خبر از بازداشت "طراحان اغتشاش در شادي هاي مسابقات جام جهاني" داد.
ما در روز ۲۲ خرداد (ساعت ۵ الی ۶ در میدان هفت تیر) گرد هم می‎آییم تا اعلام کنیم ما زنان دیگر از وجود این همه تحقیر در قوانین موجود و سایه‎ی شومی که این قوانین تبعیض‎آمیز بر زندگی ما انداخته است، به فغان آمده‎ایم، آن‎ها را تغییر دهید. می‎خواهیم بگوییم ”ما زن هستیم، ما هم شهروند این سرزمین هستیم و حقی داریم“، حق‎مان را می‎خواهیم
تعيين وقت آمريكا و اروپا براي پاسخ ايران به بسته پيشنهادي غرب
گروه خبر :جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا با رهبران و مقامات اروپايی در تعيين ضرب الاجل برای ايران همصدا شده و اعلام کرده است که ايرانيها برای اينکه پيشنهاد اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد و آلمان را برای حل مسئله هسته ای کشورشان بپذيرند، "چند هفته" وقت دارند، نه "چند ماه". به گزارش بي بي سي بوش که در اقامتگاه ييلاقی کمپ ديويد، ميزبان متحد خود در جنگ عراق، اندرس فو راسموسن، نخست وزير دانمارک است طی نشست خبری مشترکی با وی به ايران هشدار داده است که اگر غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، شورای امنيت سازمان
سر خط تازه ترين اخبار ايران
قانونی" (تهران) خود
سایت پاییز براي تيم ملی فوتبال ایران در جام جهاني 2006 آلمان , آرزوي پيروزي دارد

این هم دست مزد تقلبات انتخابتی سپاه که برای احمدی نژاد انجام داد

پول نفت سر سفره فقرا؟!؟
انعقاد قراردادبزرگ وغيرمعمول ميان سپاه پاسداران ووزرات نفت
گروه خبر :با حضور سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، قرارداد احداث خط لوله انتقال هفتم سراسری گاز از محور عسلویه به بندرعباس تا ایرانشهر بعد از ظهر امروز میان شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به امضا رسید. به گزارش خبرگزاري مهر، همچنین در این مراسم سیدکاظم وزیری هامانه وزیر نفت، هادی نژادحسنیان معاون امور بین الملل وزارت نفت ، سیدرضا کسایی زاده معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و عابدزاده جانشین فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا حضور داشتند. ...
طرح مجدد ماجراي قتل فاطمه قائم مقامي
کوروش سليمي - پرونده قتل مهمانداري که نه سال پيش با اصرار و دخالت مقامات امنيتي بسته شد، با تصميم يک قاضي دادگستري بار ديگر گشوده شده است. اين کار، موضوع بحث ها و گفتگوهايي درباره علت اين تصميم گيري شده که با توجه به بازگشت گروه هاي قديمي وزارت اطلاعات به کار، دامنه شايعات را گسترده تر ساخته است.
جبهه ملی ایران- اروپا خواهان لغو محکوميت و آزادی دائم بی قيد و شرط این رهبر برجسته ملی میباشد و چنانچه اين کار صورت نگيرد اقدامات جديدی را در بعد ملی و بين المللی در دستور کار خود قرار خواهیم داد ما شخص آقای خامنه ای را مسئول درجه اول وضعيت ایشان ودیگر زندانيان سياسی در ايران می دانیم ما هم صدا با تمامی آزادیخواهان خواستار خاتمه بخشیدن به این جو رعب و وحشت در کشور میباشیم.
محمد رضا اسکندری - طاهره خرمی
یا ما از شکست های پی در پی طی 30 سال اخیر و متلاشی شدن تشکل ها و جبهه های مختلف درسی نیآ موخته ایم. آیا دیگر به این نقطه نرسیده ایم که ما به تنهائی توان بر زمین کشاندن رژیم جمهوری اسلامی را نداریم. آیا زمان آن نرسیده است که برای بدست آوردن آزادی برای خود و مردم ایران با هم به مذاکره و گفتگو بنشینیم. اگر به این نتیجه نرسیده ایم که متحد شدن تمامی ایرانیان و تشکیل یک جبهه فراگیر دوای دردهای بی درمان مردم ایران است پس بهتر است هر کسی به گوشه ای بخزد و در غربت و تنهائی چند روز پایانی حیات خودش را سپری کند.
سکوت تا کی، تجاوز تا کی. کجا رفته غیرت ایرانی ما
،شیما احمدی مفقود شد
هموطنان عزیز،احزاب، گروهها، ایرانیان داخل و خارج از کشور، مدعیان حقوق بشر،
شیما احمدی مفقود شد. خبر کوتاه است و دردناک. شیما احمدی توسط پاسداران جمهوری اسلامی ربوده شد. طبق گفته پدر ایشان تا بحال دو بار مورد تجاوز قرار گرفته است. من وقتی صدای پدر شیما را شنیدم که با درد و رنج فراوانی خبر مفقود شدن و تجاوز به دخترش را به من و شما ایرانیان داخل و خارج اعلام کرد بی مهابا شروع به اشک ریختن کردمهموطن عزیز، من خود زندان رفته و شکنجه شده ام. من درد و رنج رویا طلوعی ها و شیما ها را خوب احساس می کنم. من خود به چشم خود دیدم که چگونه تمامی دختران در بند مورد تجاوز , شکنجه قرار گرفتندترا به هرکسی که اعتقاد دارید. از اختلافاتتان چشم پوشی کنید. به ندای شیما ها گوش بدهید. برای رهایی زنان از چنگال دیو سیرتان جمهوری اسلامی به هم بپیوندید. به حرفهای پدر شیما گوش فرا دهید. به گنگره ملی ایرانیان بپیوندید. به ضجه های شیما ها گوش فرا بدهید. ندای حق طلبی و ازادیخواهی شیما نباید در گلو خفه شود
طاهره خرمی 22 خرداد
منیژه حبشی
شنیدن صدای فرو ریختن زنجیرهای ارزشهای تحمیلی و فرسوده ای که قرن هاست بر ما زنان تحمیل شده گوشنواز تر از هر موسیقی زیبا و نوای خوشی است. ارزشهای غلط و پوسیده ای که بر مبنای آن همواره سرخی شرم خجالت ازخشونت و تجاوز جنسی بجای گونه های متجاوز به گونه های قربانی نشسته و در گوشه و کنار کشورمان روزانه فاجعه میآفریند. دکتررویا طلوعی در طی مصاحبه خویش به افشای بخشی از شکنجه های بیشرمانه گزمه های حکومت اسلامی پرداخته است. بلاشک رویا نه اولین و نه آخرین قربانی اینگونه وحشیگریهاست ولی بی تردید نام نیک و شجاعت تحسین برانگیزش در تاریخ مبارزات زنان ایرانی ماندگار است. شجاعت رویا طلوعی شکافی در دیوار قطور و بلندی که به نام پاکدامنی و ناموس د ر برابر فکر و روح و ارزشهای زنان و مردان ما کشیده اند ایجاد کرده که بس مهم و راهگشا ست . شکافی که در روزگاری هر چند دور به فروپاشی آن منجر خواهد شد
با شعار "مرگ بر ضد ولايت فقيه" تشنج در سخنراني هاشمي در قم
حميد احدي - در ميان دو روز سکوت خبري تهران، تشنج در مراسم سخنراني هاشمي رفسنجاني در مراسم سالگرد پانزده خرداد در قم، خبر از بالاگرفتن اختلافات دروني جناح هاي پرقدرت مي دهد که از مدتي قبل در اعلاميه هاي خود در قم و تهران خبر از لزوم تصفيه در روحانيت و انقلابي ديگر به قصد کنار گذاشتن کساني مي دهند که به آرمان هاي انقلاب پشت کرده اند.
سولانا به تهران آمد اما دولت ريزپيشنهادات كشورهاي 1+5 به ايران را علني نمي كند
گروه خبر : سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب به تهران آمد و در بدو ورود در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به نمایندگی از طرف کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ و مهم به تهران آمده است، تاکید کرد: می خواهیم روابط تازه ای را مجددا آغاز کنیم و این کار را براساس روح اعتماد و احترام متقابل انجام خواهیم داد. یادآور می شود سفرای کشورهای روسیه، آلمان و انگلستان و همچنین کاردار فرانسه برای استقبال از خاویر سولانا در فرودگاه مهرآباد حضور یافته بودند. سولانا قرار است فردا با دکتر علی لاریجانی
اینجاست که شجاعت زن مبارز و آگاه، رویا طلوعی ارزشی صد چندان مییابد. او پزشک و درمان کننده دردهای جسمانیست اما با تشخیص دقیق این بیماری فرهنگی و پنجه در پنجه شدن با آموزشهای بی پایه و غلط سنتهای حاکم، به مبارزه سیاسی خود غنائی عظیم بخشید و احترام و تحسین فراوان برانگیخت منیژه حبشی
• ما زنان در ۲۲ خرداد سال گذشته یک دل و یک صدا اعتراض خود را به کلیه قوانینی که حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتیم اما مطالبات بر حق ما همچنان بی پاسخ مانده است. بدین سبب امسال نیز در پیگیری قطعنامه ۲۲ خرداد سال گذشته دوباره گرد هم خواهیم آمد و خواسته های مشخص خود را از جمله منع چندهمسری، لغو حق طلاق یکطرفه مرد، حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قید و شرط اشتغال و حق تابعیت مستقل زنان متاهل و...)، تغییر سن کیفری دختران به ۱۸ سال، حق شهادت و دیه برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت کار و دیگر قوانین تبعیض‎آمیز اعلام خواهیم کرد
نوشین احمدی خراسانی
سر خط تازه ترين اخبار ايران
محلی بدنبال شکایت نماینده کرمانشاه
ایران، منبع، محل عبور و مقصد زنان و دختران برای بهره برداری جنسی است
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان [ ساعت پيش ۱:۳۴ ] وزارت امور خارجه آمریکا ششمین گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان و بهره برداری جنسی از کودکان و زنان را به کنگره آمریکا ارائه داد. بر اساس این گزارش هر سال هشتصد هزار نفر انسان به صورت قاچاق به کشورهای مختلف برده می شوند، مجبور به بیگاری می شوند، یا مورد سوءاستفاده های جنسی قرار می گیرند. در این گزارش آمده است ایران منبع، محل عبور و مقصد زنان و دخترانی است که به صورت قاچاق برای مقاصد جنسی و خدمات غیرداوطلبانه مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. ناظران خارجی می گویند زنان و دختران ایران به پاکستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس و اروپا برده می شوند و از سوی دیگر پسران کم سن و سال از بنگلادش، پاکستان و افغانستان به صورت قاچاق به ایران آورده می شوند یا از طریق ایران به کشورهای خلیج فارس برده می شوند. حکومت ایران به طور کامل حداقل معیارهای لازم را برای از بین بردن قاچاق انسان و مبارزه با آن رعایت نمی کند.
(rm) صدا (wma) صدا [ 3:03 mins ]
متن سخنرانی دکتر رویا طلوعی در کنفرانس "ایران راهی به سوی دموکراسی" در ساختمان سنای آمریکا
آنچه مشکل ساز است حاکمیت دیکتاتورهایی است که برای حفظ حکومتشان ، اختلافات اتنیکی را تقویت نموده و با ایجاد تفرقه بر مردم حکومت میکنند.حکومتهای بشدت تمرکزگرا با نفی هویت سایر ملیتها، به نام یک ملیت بر ایران حکمرانده و بذر تنفر در میان ساکنان ایران میپاشند. تو گویی این فارس زبانانند که حق و حقوق دیگران را تضییع کرده و بر سایر ساکنین ایران ستم میکنند! اما در حقیقت بزرگترین ستمی که در 27 سال اخیر بر ملیت فارس در ایران رفته ، حکومت کردن به نام آنان ولی تهی از فرهنگ غنی از احترام و صلح دوستیشان بوده است.
شرایط دستخوش تغییر شد و نیروهای مردمی به خصوص روشنفکران و دانشجویان دریافتند که حکومت مطلقه جمهوری اسلامی استعداد هیچ گونه اصلاحی از درون را ندارد و رهایی ایران جز با استقرار حکومتی ، به جای جمهوری اسلامی که بر اراده آزاد مردم استوار یاشد ، ممکن
اکبر گنجی: فکر می کنم که این جایزه حق کسانی است که در راه دفاع از آزادی و حقوق بشر در پی اتفاقات موسوم به 'قتلهای زنجیره‌ای' جان خود را از دست دادند. این جایزه حق زندانیانی است که در تابستان ۱۳۶۷ و در زمانی که دوران محکومیت خود را می گذراندند در زندانهای سراسر کشور اعدام شدند

تیم ملی فوتبال متعلق به مردم ایران است

تیم ملی فوتبال سحرگاه یکشنبه راهی آلمان شد
میلیون ها نفر ایرانی در سرتاسر ایران و جهان، چشم انتظار موفقیت ملی پوشان در مهم ترین رویداد ورزشی جهان هستند
سایت پاییز امیدوار است که با موفقیت های تیم ملی، مردم با شادی خود آنان را تشویق نمائید
سر خط تازه ترين اخبار ايران

دکتر اعظمی

عشق از همه مصلحت ها قوی تر است. عشق خودخواهی نیست، عشق از خود گذشتگی است
سر سبز ترین باغ ها و زیباترین کوه ها بدون وجود انسان خسته کننده و دلگیرند. هر تابلو نقاشی که فاقد زندگی باشد، پرده رنگینی بیش نیست
مهم این است که دیگران را به خاطر خودشان دوست داشته باشیم. باید تمرین کنیم، باید یاد بگیریم که چگونه به خاطر سعادت دیگران از سعادت خود بگذریم
بزرگی هر انسان به گذشت و فداکاری اوست. یاد گرفتم که جلو مردم عزادار شادی نکنم. آری فقط زمانی می شود خندید که هلهله شادی آفرین مردم اوج بگیرد
چه دنیائی است! هیچ کس درد دیگری را نمی داند. چه کشنده است که همه با هم زندگی می کنند و همه تنهایند
صفحه ۳۴۲ کتاب «یادهای ماندگار» نوشته خانم فریده کمالوند (همسر دکتر اعظمی)
شنیدن گوشه ای از سرنوشت غمبار رؤیا طلوعی و اعمال فجیعی که با این زن پاک دامن در مدت 66 روز زندانی بودنش در دخمه های جمهوری اسلامی انجام گرفته، وآنهم به گناه اینکه گویا در تظاهرات مجاز و قانونی ای، برای درخواست حقوق انسانی زنان، شرکت نموده، غیر قابل تحمل است. این یک لکه ننگ پاک نشدنی است، که بر دامان گردانندگان مغز متحجر جمهوری
فريبا داودي مهاجر