عبدلله مهتدی: تنها راه کنکره شرق کرستان است

 

عبدلله مهتدی: تنها راه کنکره شرق کرستان است

کوردانه: شرق محوری و کنگره احزاب کردستان ایران در خارج از کشور و ایجاد نهاد هماهنگی نیروی پیشمرگ احزاب و همچنین تشکیل  انجمن کردستان شرقی از جمله طرحهای مورد بحث عبدلله مهتدی رهبر حزب کومله کردستان ایران میباشند.