طرح تمرکززدایی و تقسیمات سرزمینی ایران فدرال

طرح تمرکززدایی و تقسیمات سرزمینی ایران فدرال


دکتر افراسیاب شکفته: حکومت متمرکز دینی در ایران هم برای خود دین و هم برای مردمان ایران و مملکت مضر بوده است، لذا این طرح با خردگرایی و عقلانیت و انجام اقلیم بندی های مناسب ِ حال ِ ایران رنگارنگ مان، سبب رشد و توسعه و رفاه هم در کلیه اقالیم و مناطق می شود و هم دمکراسی اجتماعی ناکام مشروطه (بروز آن سیستم فدرال سیاسی - اجتماعی) را در ایران پایه ریزی می کند
که مایه پیشرفت و افتخار و بالندگی کل کشور ایران فدرال در منطقه و جهان است، و هم کشورمان را از سیطره و سلطه استبداد داخلی و خارجی برای همیشه نجات می دهد، و نهایتا اینکه قطعا جلوی بازتولید استبداد را نیز بطور تمام و کمال و برای همیشه می گیرد.