شناخت مراکز مشاوره روحی و روانی ایرانیان در هلند

شناخت مراکز مشاوره روحی و روانی ایرانیان در هلند

کوردانه:طاهره خرمی:افرادی به نام هموطن با استفاده از شرایطی که دولت هلند بوجود آورده است از ظعیف تر قشر جامعه ایرانیانی که نیاز به کمک دارند برای جیب های گشاد خود ‫سوء استفاده می کنند.