مصاحبه با کاک خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان

کردانه: محمدرضا اسکندری: مصاحبه با کاک خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان.پس از کنگره‌ چهاردهم حزب در اسفند ماه‌ 1386و انشعاب درحزب دمکرات کردستان ایران و تشکیل حزب دمکرات ... سخن روز