"کردستان‌گرايی يا ايران‌گرايی؟ در دفاع

کردانه: ناصر ایرانپور روزنامه نگار و مترجم کرد مقیم المان: پيوند جنبش رهائی‌بخش ملی کردستان با جنبش دمکراسی‌خواهی سراسری، "ايران‌گرايی" يا "کردستان‌گرايی"، "ناسيوناليسم" و ملی‌گرايی ايرانی يا کردی‌، اصل يا تابع‌بودن جنبش ... عکس روز