حرکت اعتراضی

کردانه، هلند، لاهه: امروز در شهر لاهه هلند به دعوت تعدادی از احزاب و سازمانها حقوق بشری کرد، دهها نفر از مردم درحالی که باران شدید در حال بارش بود در یک حرکت اعترا [ ... ]