کنفرانس کرد و جنبش سبز

کردانه: محمدرضا اسکندری: مصاحبه با دکتر خالد خیاطی پژوهشگر علوم سیاسی در سوئد و فرانسه، استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه لین‌شوپینگ سوئد است.در این مصاحبه تلاش نموده ام که در رابطه با کمی ...