تقدیم به احسان

کردانه: آرش متولد هلند است و دانش آموز سال چهارم دبیرستان است وی این شعررا به زبان هلندی چند روز قبل از اعدام احسان فتاحیان سروده بود حال ترجمه این شعر که توسط مادرش ا� [ ... ]