نامه سرگشاده رخشان بنی‌اعتماد

دوربينم را چند روزى امان دهيد تا گزارشى بی‌پرده پيش رويتان بگذارم

نامه سرگشاده رخشان بنی‌اعتماد :ترسى ندارم كه در وانفساى اين دوران پرتوطئه به هر تهمتى منتسب شوم. ترسى ندارم كه به جرم مشوش كردن اذهان عمومي، متهمم كنيد ولى نمي‌توان [ ... ] :ترسى ندارم كه در وانفساى اين دوران پرتوطئه به هر تهمتى منتسب شوم. ترسى ندارم كه به جرم مشوش كردن اذهان عمومي، متهمم كنيد ولى نمي‌توان [ ... ]