انتقادی دوستانه از روشنفکر کرد

انتقادی دوستانه از روشنفکر کرد کردانه: حشمت خسروی*:در مورد تـعطیل کردن دفاتر کاری آقایان موسوی و کروبی و خانم شیرین عبادی در چند دقیقه اول عکس العمل نشان می د [ ... ]