بشار شبیبی

بشار شبیبی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران کردی که قربانی به قدرت رسیدن رسیدن گروه دیگری از هم زبانان خود شد. متاسفانه باید گفت اگر چه بشار برای ازادی مردم ایران به عراق رفته بود ولی به خاطر سیاست غیر اصولی سازمان مجاهدین درگیر جنک با مردم کرد عراق که او به آنها عشق می ورزید شد .وی در دروازه ورودی کلارا توسط نیرویهای اتحادیه میهنی اسیر شد که به رژیم جمهوری اسلامی تحویل داده شد. تا این زمان هنوز کسی از مسئولین اتحادیه میهنی علت تحویل وی به رژیم ایران چیزی نگفته است. آنها خوب می دانستند که بشار پس از شکنجه اعدام خواهد شد.