شنا كردن در جهت جريان آب از عهده ماهي مرده هم بر مي آيد
فرانسيس بيكن