زندانيان جمعيت ال ياسين

برخي اخبار نقض حقوق بشر درباره زندانيان جمعيت ال ياسين را به اطلاع مي رساند:
1. 50 روز شكنجه و ضرب و شتم اقاي فرهاد مرادي در زندان انفرادي بند 209 اوين كه اين فرد از دوستان و نزديكان دوران نوجواني آقاي پيمان فتاحي محسوب مي شود.2. فشار فراوان بر روي خانم نازي حسامي سر دبير نشريه توقيف شده هنرهاي زيستن براي امضاء استشهادات دروغ اداره اديان وزارت اطلاعات، به نحوي كه اين خانم دو بار اعتصاب غذا كرده است و در خال حاضر امكان تكلم با بازجويان را ندارد و يك بار هم به بخش رواني بيمارستان تحت نظارت وزارت اطلاعات برده شده است. وضعيت وي وخيم گزارش شده و از افسردگي شديد در مرز جنون قرار دارد. تعداد زيادي وب لاگ در ابهر ايشان را ه اندازي شده است . اين وب لاگ تازه اي در معرفي وي است.
3. همچنان عليرغم نزديك به دو هفته از دستگيري خانم ميترا نجفي، (سخنگوي جمعيت ال ياسين) از حال ايشان هيچ خبري نداشته و خانواده اش از هر خبري درباره وي اظهار بي اطلاعي مي كنند. با احترامميراث رييسي