محمدرضا اسکندری: گلاله، دختر جوانی است که در ایران زندگی می‌کند و از نزدیک شاهد مشکلات فراوانی است. گلاله که تازه دیپلم گرفته و به مشکلات جامعه واقف است در رابطه با ازدواج، طلاق و خودکشی زنان در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «در صورت کمبود فرهنگ، فشار مذهبی موجب خودکشی زنان و دختران می‌شود چون خانواده‌ها و همسران با فشار مذهبی حاکمیت خود را دوچندان می‌کنند. با بودن مذهب، خانواده‌ها و همسران نسبت به زنان و دختران حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و با افکار بسته مذهبی روابط اجتماعی، فرهنگی و تمام فعالیت‌های زنان و دختران به طور اتوماتیک تحت تأثیر مسایل مذهبی خشک قرار می‌گیرد.»