گزارش ماهانه(اسفند ۱۳۸۷)

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
سخنگوی دولت آلمان نگرانی صدراعظم آلمان را در رابطه با محاکمه هفت تن از فعالان بهايی که در زندان بسر می برند، اعلام کرد. مشاور دولت در امور امنيتی و خارجی، کاردار سفارت ايران را به دفتر صدر اعظم احضار کرده است و از دولت ايران خواسته است، متهمان بهايی را طبق استانداردهای حقوقی بين المللی محاکمه کند و آنها را آزاد نمايد.