دو شعر از محمود درویش
(ترجمه از عربی: تراب حق شناس)