تقدیم به پدری که به عشق به بچه هایش جان به جان آفرین سپرد

تقدیم به پدری که با صدای زیبای لری خویش همه در مجلس خانوادگی شاد می گرد تقدیم به طاهره که عشق و دوستی از پدرش آموخت تقدیم به تمام خانواده کبیر خرمی