اعدام نیروهای سلفی، محاکمه و محکومیت دردادگاههای چند دقیقه ای و دیدگاهها فعالان سیاسی، مدنی، و حقوق بشری

: مصاحبە محمدرضا اسکندری رادیو کوردانه با حسن رحمان پناه ، در بارە اعدامهای اخیر در ایران
اعدام نیروهای سلفی، محاکمه و محکومیت دردادگاههای چند دقیقه ای و دیدگاهها فعالان سیاسی، مدنی، و حقوق بشری
 رادیو کردانه: محمدرضا اسکندری: مصاحبه با  آقای حسن رحمان پناه، عضو کمیتە مرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران )
شواهد نشان می‏دهد جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته از نیروی سلفی‌های متعصب برای ترویج افكار مذهبی و ضد كمونیستی و حمله به هر نشانی از آزادیخواهی و نواندیشی در کردستان  استفاده کرده است.  آنها با کمک به این جریان باعث گسترش نفوذ آن در محیط كردستان طی چند دهۀ گذشته شدند. دولت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بدون کمترین مزاحمتی دست آنها را باز گذاشتند که سالها در سنندج و بسیاری از شهرهای استان کرمانشاه و کردستان با پخش سی دی و کتاب  در میان جوانان و در مساجد به تبلیغات بپردازند و حتا بغضآ به برخی اماکن هنری نیز یورش بردند. تا اینکه نیروهای سلفی با ترور و بمب گذاری علیه نیروهای وفادار به رژیم، مبارزه خشونت آمیز را شروع و در ادامه، شخصیت‏های مختلف سیاسی و مذهبی در کوردستان را تهدید ‏کردند و لیست‏هایی را از فعالان سیاسی، مدنی و حتی مذهبی منتشر می‏کردند که به زعم ایشان کافر هستند و باید مجازات شوند

در آن زمان مطالب و مصاحبه های بسیاری انجام گرفت و نگارنده  نیز چندین گفتار و مصاحبه برای "رادیو ژیار" که در "زمانه" بود آماده کردم.
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته تعدادی از این افراد را اعدام کرده است همان ها که پیش تر به خاطر گسترش خشونت و ایجاد محدودیت برای نیروهای ترقی خواه در کردستان، دستشان بازگذاشته شده بود هم به تبلیغات بپردازند، هم فضاهای آموزشی مختص به خود ایجاد کنند، هم یارگیری کنند و هم تهدید و ارعاب و بعضا اقدام نیز انجام دهند. برای روشن شدن این مسئله گفتگوهایی با  تعدادی فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج دارم که توجه شما را بهمصاحبه با  آقای حسن رحمان پناه ، عضو کمیتە مرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) را جلب می کنیم.
کردانه : با توجه به اینکه رژیم بیش از دو دهه دست نیروهای سلفی را برای عضو گیری و جذب جوانان کوردستان باز گذاشته بود شما چه کسی را عامل قتل افراد ترور شده و اعدام افراد سلفی به دست رژیم می دانید؟
رحمان پناه: در ایران تحت حاکمیت رژیم مذهبی هیچ ارگان و نهاد مستقل و مردمی کە از گزند رژیم درآمان باشد و برای چنین رویدادهایی و اثبات جرم و تخلف به آن مراجعە و با استناد به اطلاعات بیطرفانه آنها قضاوت کرد، وجود ندارد. همچنین نهادهای وابستە به سازمانهای مدافع حقوق انسان کە وابستە به مراکز بین المللی و توسط آنان اخبار مربوطە درج و تأئید شود، نیز در ایران دفتر و نماینده ای ندارند. نهادهای مستقل و پاگرفتە مدافع حقوق انسانها و غیرحکومتی نیز به شدت تحت فشار و سرکوب هستند. مطبوعات مستقل و غیرحکومتی نیز اجازە فعالیت ندارند. مطبوعات حکومتی نیز در خدمت تبلیغ سیاست های ضدمردمی رژیم و هر آنچه از زبان ارگانهای قضایی و امنیتی رژیم جاری می شود و به شدت دروغگو و وارونەنگر هستند را منعکس میکنند. لذا همه اطلاعات و آمادە سازی افکار عمومی برای قبول اعدامهای صورت گرفتە ، با محاکمات فرمایشی ،اعتراف گیری زیر شکنجە ، پشت درهای بستە و بدون وکیل مدافع،  توسط رژیم که به خورد جامعه و افکار عمومی دادە می شود ، مبنی بر در نظر گرفتن مصالح و منافع رژیم و باند حاکم است.
ترورهای صورت گرفتە در کردستان ، امر تازە و مربوط بە یکی دو سال اخیر و تنها مربوط به این منطقە نیست . سرکوب و حذف فیزیکی افراد ، اعدام و ترور از روش های پلید و ضدانسانی است کە  جمهوری اسلامی عامل و رواج دهندە آن بودە و هست . حذف مخالفین ، اعدام و کشتار آنان، قتل های فردی و زنجیرەای و دەها و صدها  داستان هراسناک طی ٣٨سال استبداد سرکوبگر مذهبی در داخل و خارج ایران ، کارنامه این رژیم و  عکس العمل مشابه آنرا نیز بوجود می آورد. ترور کور در سال های اخیر و بویژە توسط گروەهای بنیادگرای مذهبی از سلفی و وهابی و غیرە ، ریشە در همان افکار مذهبی دارد کە جمهوری اسلامی نزدیک به ٤٠ سال است علیە مخالفین خود در داخل ایران و توسط مزدورانش در منطقە اعمال می کند. افکار مسلط بر هر جامعە را طبقە حاکم شکل می دهد. کشاندن جوانان به سوی ترور، اعمال خشونت و حذف فیزیکی افرادی کە حتا آنانرا نمی شناسند و بر اعمال آنها  اگاه نیستند ، ناشی از سیاست سرکوب و کشتار روزانه جمهوری اسلامی و نهادینه کردن آن در جامعە است. کودک و نوجوانی کە در صحنه اعدام یک انسان حاضر می شود و برای آن کف می زند ، در واقع آمادە کردن آن و زمینە سازی جهت قاتل شدن است، چه خود بداند و چه نداند و نخواهد. افراد سلفی و بنیادگرا چه شیعی و چه سنی، از یک آبشخور به اسم مذهب اسلام تغذیە میکنند. سلفی ها در کردستان و کل منطقە از جمهوری اسلامی الگوبرداری و اعمال آنها شنیع و غیرانسانی است . اما اعدام فردی و دستەجمعی آنان طی چند روز اخیر توسط انسان کشان جمهوری اسلامی به منظور مجازات قاتل و جنایتکار نیست، بلکە در نگرانی از وضعیت کنونی جامعە ملتهب ایران ، ایجاد ترس و وحشت در صفوف مردم ناراضی و تقابل با رقبای منطقەای و بسیج جریان بنیادگرای شیعی پشت سر رژیم در نگرانی از آیندە آن است.
کردانه : رژیم اعلام می کند این افراد عضو نیروهای سلفی بوده اند که تعدادی از مردم مذهبی و محیط بان را ترور کرده اند. شکی نیست تعدادی از مردم به دست نیروهای سلفی ترور شده اند، چه اتفاقی افتاده است که بعضی از نیروهای خارج کشور آنها را بدون وابستگی مذهبی  مورد تقدیر و ستایش قرار می دهند؟
رحمان پناه : اعدام در هر شکل و شمایل آن، سلب حیات و زندگی از انسان است و در ایران با اهداف سیاسی و حکومتی صورت میگیرد . کسی یا نیرویی کە به هر دلیل از جلاد و قاتل دفاع میکند در کنار آن و همراز و همطراز آن است. کسانیکە در این جنایت جمهوری اسلامی را "تقدیر و ستایش " می کند ، در واقع کارنامه ٣٨سال جرم و جنایت رژیم را توجیە و از آن حمایت می کنند. آنان اکثرآ افراد یا به اصلاح جریاناتی هستند کە با هر جذرومد در سیاست رژیم ، جهت و افکارشان تغییر میکند. آنان منافع خود را در همسویی با منافع جلادان حاکم بر ایران می بینند . هیچ انسان اگاه و شرافتمندی اجازە دفاع از گروەهای مافیایی و مزدور سلفی و جنایات آنان را به خود نمی دهد. اما قبح مسئلە زمانی است کە کسانی پیدا شوند و در ضدیت با سلفی گری از جمهوری اسلامی دفاع کنند؟ این رفتار همسو شدن با جنایتکار و دفاع از چرخە  ترور و خشونت دولتی و خدمت به آن است.
کردانه : بعضی از فعالین به اصلاح حقوق بشری می‌گویند: "داعشی بودند، خوب کردند اعدام‌شان کردند". بعد می‌افزایند: "البته مخالف اعدام هستیم". این دو گانگی را چگونه ارزیابی می کنید؟ البته جالب است که برخی از همین فعالان، خود نیز سوابقی از بنیادگرایی مذهبی داشتەا ند.
رحمان پناه : این دو سخن با هم در تناقض هستند. نمی توان ضد اعدام بود ، اما همزمان از اعدام دفاع کرد. نمی توان با اعدام هم نظر و همفکر خود مخالف بود ، اما اعدام مخالفین عقاید خود را پاس داشت، این ریاکاری و دورویی است . اصل بر حق حیات و زندگی برای همه انسانها است ، تنها برای هم فکران و هم نظران نیست، اگر چنین باشد کە نیست ، همه دیکتاتورها و جلادان برحقند؟   مخالفت کمونیست ها با پدیدە اعدام هم از زاویه حق حیات انسانها و حرمت انسان فی نفسه است و هم در عمل برای سالم سازی محیط اجتماعی است. بدون شک اعدام انسان با انگیزه سیاسی یک جنایت است و اعدام افراد هم به دلیل ارتکاب جرم نیز نه تنها کمکی به سالم سازی محیط اجتماعی نمی کند، بلکه خشونت را در جامعه نهادینه میکند. دولت کسانی را مجازت می کند که خود دولت مصبب و عامل بقای شرایطی است که آن فرد در آن مرتکب جنایت شده است.  هیچ انسانی ذاتآ قاتل و جنایتکار و مجرم زاده نمیشود. این جامعه نابرابر و مملو از تبعیض و حق کشی و محرومیت و فقر و غیره است که زمینه های ارتکاب جرم و جنایت را بوجود می آورد.  ما مخالف جریانات مذهبی تروریست و بنیادگرا ، چە شیعی از نوع جمهوری اسلامی و چه سلفی از نوع سنی آن هستیم . زیان و مضرات آنان علیە مردم آزادیخواه و ضدیت آنان با جنبش انساندوست ، برابری طلب و سوسیالیستی را با پوست واستخوان درک و لمس کردەایم . اعدام هزاران انسان مبارز ، انقلابی و کمونیست توسط رژیم مذهبی در ایران حاکی از این حقیقت است . نقش مخرب جریانات مذهبی سلفی و رسالت مضر آنان در آیندە تحولات ایران و منطقە را نیز بخوبی می دانیم.با وصف مخالفت با  سیاست ، برنامه ، پراتیک و تشکیلاتهای مخرب آنان، علیە اعدام آنها هستیم .  در همانحال خواهان آموزش و بازسازی آنان در جامعە انسانی ، البتە نە در جمهوری اسلامی ایران ، یا دیگر رژیم های مذهبی مشابه کە چرخە  ترور و خشونت را تولید و نهادینە کردە و میکنند، هستیم. در فردای کسب قدرت توسط طبقە کارگر ، این طبقە همت به بازسازی جامعە و اسیب های ناشی از مناسبات سرمایەداری و از جملە، لغو قطعی حکم اعدام کە ارثیە نظام های طبقاتی و از جملە نظام سرمایەداری برای حفظ و تداوم حاکمیت طبقاتی خود است را به سرآنجام خواهد رساند.
کردانه : آیا شما معتقد هستید که  داعشی، متجاوز و هر فرد که به هر شیوه ای مرتکب جنایت شده است  حق برخورداری از دادگاه، وکیل و قاضی منصف دارد؟
رحمان پناه : تردیدی در آن نیست . از نظر ما و طبق برنامه ما ، دادگاه علنی با حضور هیئت منصفە ، وکیل ، قضاوت مطابق قوانین مدنی و غیرمذهبی، مجازات مطابق و به میزان جرم صورت گرفتە، حق درخواست تجدید نظر،  رعایت حق و حقوق کسانی هم کە مورد سرکوب، قتل و یا دیگر بی عدالتی ها قرار گرفتەاند ، باید بطور کامل رعایت و در نظر گرفتە شود و حق طرفین از جملە محکوم و شاکی است.
کردانه : اصولا مخالفت با اعدام را در تمامی اشکال آن چگونه ارزیابی می کنید؟ و به باور شما برخی مخالفت ها با اعدام، بیشتر یک ژست سیاسی و حقوق بشری نیست؟
رحمان پناه : اجازە بدهید ضمن تاکید بر سخنان قبلی ، با نقل قولی بسیار عمیق و داهیانه از کارل مارکس، این نابغە بزرگ تاریخ ، این رهبر رزمندە و دوراندیش طبقە کارگر جهانی و این مبارز بزرگ برای تغییر جهان ، نه تفسیر آن ، بحث بر سر اعدام را به پایان برسانیم . مارکس میگوید" این چه نوع جامعه ایست که وسیله بهتری برای دفاع از خود جز جلاد نمی‌شناسد و  وحشی گری خود را از طریق روزنامه ای که خود را "سر آمد روزنامه های عالم" می نامد، به مثابه قانونی ابدی جار می زند" ؟ مخالفت علیە اعدام و قتل اگاهانه انسان با اهداف سیاسی و حکومتی، بخاطر دگراندیشی و افکار سیاسی مخالف ، توسط هر نهاد ، فرد ، سازمان و حکومتی جنایت است و اعدام به خاطر ارتکاب جرائم عادی، تحت عنوان ریاکارانه اجرای عدالت قابل نقد و مخالفت است و جامعه متمدن بایستی آنرا برچیند.
کردانه : سلفی ها تا چه اندازه برای اکنون و آینده ی کردستان، اسباب دردسر و مشکل هستند؟ برای برخورد با "سلفی گری" چه باید کرد؟ شما چه راهکار یا راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
رحمان پناه: شکی در این نیست جریانات مذهبی از نوع سلفی و بنیادگرا تا کنون و به هر اندازە توانستە باشند برای جنبش انقلابی و آزادیخواهانه کردستان مایە دردسر و مصیب بودە و در آیند نیز خواهند بود. در سال های اخیر و به همت حمایت و چشم پوشی رژیم اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آن ، از افراد و جریانات سلفی و بویژە در ضدیت آنان با جبهه چپ ، سکولار و کمونیست ها در کردستان، شاهد بهرەبرداری، مزاحمت و اقدامات ضدانسانی آنان بودەایم . از جملە اقدامات آنان جهت تبلیغ و فعالیت آزاد در برخی مناطق ، تبلیغ رسمی و بدون شرم حضور در تعدادی از مساجد در شهرهای کردستان، آمادە سازی و اعزام دەها تن از جوانان و تشویق آنان در پیوستن به جریان تروریست القاعدە و کشتە شدن چندین تن از آنان در صفوف این جریان، یورش به مکانهای آرایش زنان و تخریب آنان و قهوخانەها و مکانهای عمومی کە جوانان آزاداندیش، موازین اسلامی و مذهبی را علنآ زیر پا می گذاشتند، تهدید روزنامه نگاران و فعالین جنبش های اعتراضی و اجتماعی و حمل اسلحە و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ، با طلاع و چشم پوشی جمهوری اسلامی صورت گرفتە و بخشی از کارنامه مملو از سرکوب و واپسگرایی آنان در بخش های از کردستان بودە و کماکان هست . اما باید این حقیقت را به رسمیت شناخت کە در جامعە کردستان ، جریان سوسیالیست و چپ و حزب سیاسی آن کە در قامت کومه له تبلور و شکل یافتە است ، نسبت به این جریان و گرایش مذهبی حساس و دخالتگر بودە و در به انزوا کشاندن آنان از سال ٥٨ تا کنون نقش مهم و منحصر به فردی را به پیش بردە و در آیندە نیز باید در جهت ترد و انزوای بیشتر آنان فعالتر عمل کنند. جریان بنیادگرای مذهبی و از جملە سلفی ها ،برای حال و آیندە کردستان، ایران، منطقە و هر گوشەای از جهان خطرناک و مایە دردسر و مصیبت هستند. باید فعالانه علیە آنان و منزوی کردنشان عمل و اقدام کرد.
یکی از راەکارهای اصلی، افشای بی آمان ، پیگیر، روزانه و بدون توهم آنان بعنوان گروەهای اسلامی و مذهبی ، نه تنها شاخەای از آنان، تحت عنوان "اسلام سیاسی" و این قبیل نقدهای لیبرالی است . باید تودەهای مردم را از ضرر و آسیب های نگرش مذهبی بعنوان فکر و ایدئولوژی طبقە حاکم کە در خدمت استثمار انسان به دست انسان و ابدیت جلوەدادن نظام طبقاتی است، اگاه و مطلع نمود. مذهب روزانه از مراکز و کارگاههای ایدئولوژی سازی از حوزەهای جهل و خرافە در ایران ، عراق و لبنان  تا مرکز قدرتمند سلفی در مصر و عربستان سعودی با حمایت دلارهای نفتی و مطابق با منافع و مصالح اقتصادی طبقە حاکم و نمایندگان سیاسی و اجرایی آن تولید و بازتولید می شود . در نقد جریان مذهبی باید با تودەهای کارگر و زحمتکش و عوارض حال و آیندە آن ، سر راست و جسور بود. اسلام بنیادگرا و سلفی از شیعی و سنی آن محصول کار و فعالیت آرام و قدم به قدم گروەهای مذهبی در جامعە است . دخالت آنان در مسائل سیاسی و اجتماعی از محیط و کانون کوچک  خانوادە  شروع و  تا ادارە جامعە و دولت داری و تبدیل یک کشور و کل منطقە به جهنم مورد نظر آنان برای انسانها ادامه خواهد یافت. مبارزە با آنان همگام با دیگر مصائب نظام سرمایەداری و طبقاتی کنونی باید ادامه و فعالانەتر پیگیری شود. اگاهگری ، سازماندهی، متحد و متشکل کردن تودەهای ناراضی و کل قربانیان نظم کنونی باید از اولویت های احزاب انقلابی ، پیشرو ، سکولار و غیرمذهبی بویژە کمونیست ها در صفوف کارگران ، زنان و جوانان باشد. آنان بریآس و سرخوردگی جوانان و تحقق آرزوهای آنان در جهان واهی دیگر تاکید می کند. باید مسیر رسیدن به زندگی واقعی و شایستە را برای جوانان در جهان کنونی نشان داد. مبارزە با خرافات مذهبی بخشی از رسیدن به چنین زندگی شایستە انسان است. غرور انسانی و حرمت انسان بودن و انسان زیستن را باید با شور و شعف جوانی نسل جوان نشان داد و بازگرداند. مبارزە برای سرنگونی جمهوری اسلامی، مبارزە برای جامعەای سازمانیافتە و متکی به نیروی اگاهی و اتحاد انسانهای هم زنجیر از جملە کارگران، زنان، معلمان، پرستاران و فرزندان آنان کە از یک طبقە پیشرو اجتماعی و سازندگان جامعە سوسیالیستی آیندە هستند، در به انزوا کشاندن و نهایتآ شکست قطعی بنیادگرایی مذهبی از هر شکل و نوع آن، مسیری است کە باید اگاهانه پیمود. در ضمن نباید فراموش کرد، کە کردستان و ایران جزیرە جداشدە از جهان امروز نیست ، ما برای پیروزی و از آنهم مهمتر، حفظ دست آوردهای پیروزی ، به اتحاد ، اگاهی و حمایت منطقەای و جهانی نیاز داریم.
سخن پایانی؟
سپاس و تشکر از شما برای آنجام این دیدار.