اردوی تابستانی ریژاو 2016 آلمان قسمت دوم

کوردانه: طاهره خرمی: بیندگان و شنوندگان کوردانه، برنامه اردوی تابستانی ریژاو 2016 آلمان در سه قسمت تهیه شده است. حال توجه شما را به دومین قسمت این برنامه جلب می کنیم.