نامۀ خداحافظیِ گابریل گارسیا مارکز

نامۀ خداحافظیِ گابریل گارسیا مارکز


kurdane.com
کوردانه:گابریل گارسیا مارکز: خدای من؛ اگر قلب داشتم، کینه و نفرت های خود را بر روی یخ می نوشتم و در انتظار برآمدن خورشید می ماندم. بر روي ستاره ها، با روياي "ون گوگ" ترانه هاي "بنديتي" را نقاشي ميكردم و آوازهاي "سرات"، ترنم هاي شامگاهي و عاشقانه ي من با ماه ميشد.

نامۀ خداحافظیِ گابریل گارسیا مارکز، مردی که نوشت: «وطن، جایی‌ست که در آن مرده داشته باشی»