محمد ملکی، ۳۵ سال از تغییر نظام شاهی به نظام شیخی میگذرد


۳۵ سال از تغییر نظام شاهی به نظام شیخی میگذرد
kurdane.com
کوردانه:محمد ملکی: نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، در نامه یی سرگشاده، سیاست های جمهوری اسلامی را جزء به جزء، و موبه مو، به نقدی صریح و بی پروا کشیده است. "بیاییم با تجربه گیری از گذشته دیگر از «مرده باد» کمتر، و از «زنده باد» بیشتر استفاده کنیم.