پدرم بی خبر اعدام شد


دختر علی صارمی

پدرم بی خبر اعدام شد

دختر علی صارمی زندانی سیاسی که امروز اعدام شد می گوید نه خانواده و نه وکیل مدافع از اعدام پدر وی خبر نداشتند و او بی خبر اعدام شد و مادرش نیز اکنون در بازد