بخش دوم : کاندیداهای حاضر در صحنه (ادامه) ف - روشن- مهدی کروبی کاندیدای دیگری است که پیشقراول در عرصه انتخابات امسال است.در سال 1384 تجاربی کسب کرده است و قصد دارد در این دوره حداکثر استفاده از این تجارب را داشته باشد.تشکیل ح [ ... ] ادامه مطلب