داریوش برادری: از درون بحران سیاسی دو سده اخیر و به ویژه سه دهه اخیر ایران، اکنون شاهد رشد هر چه بیشتر یک گفتمان سیاسی مدرن در فرهنگ ایران هستیم. اگر امروزه همه کاندیداهای انتخاباتی از کروبی تا موسوی تا احمدی‌نژاد و رضایی به شیوه خویش و در حد توان خویش به مباحثی مثل حقوق شهروندی، حقوق بشر، عدالت اقتصادی می‌پردازند و یا آقای کروبی حتی در مناظره تلویزیونی از شورای انتصابی انتقاد می‌کند، یا خواهان تحول در قانون اساسی است، نشان‌دهنده این تحول بنیادین و اجتناب‌ناپذیر است. زیرا هر بحرانی جواب می‌خواهد و سیستم مدرن ایرانی می‌خواهد هر چه بیشتر به ساختار و شکل خویش و روایات مدرن خویش دست یابد