دویچه‌وله:عباس عبدی، عضو تیم مشاوران مهدی کروبی معقتد است که کروبی آگاهانه در این بازی شرکت کرد تا به محمود احمدی‌نژاد ثابت کند که دولت او منشأ فساد بوده است. اما مگر می‌توان به احمدی‌نژاد چیزی را ثابت کرد؟ خود عبدی معت [ ... ] ادامه مطلب