خبرگزاری ايرنا (سايت سياسی - خبری احمدی نژاد) چنان از سخنان داريوش قنبري ، نماينده مجلس، خشمگين شده که ضمن انتشار مصاحبه هایی با نمايندگان طرفدار احمدی نژاد عکس داريوش قنبری را هم سانسور کرد (عکس سمت چپ). بسياری از مصاحبه شدگان خواستار محاکمه و اخراج وی از مجلس شدند.