افشای حساب بانکی های سران جمهوری اسلامی ایران در خارج

سران فعلی رژیم ایران بمراتب از رژیم گذشته بد تر اند، زیرا اینها زیر نام اسلام ناب محمدی و با نظارت صاحب زمان مملکت را غارت ...