گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎همسر‎ ‎رضوي‎ ‎فقيه‎ ‎

حافظان امنيت ناقض آن شده اند

ا

مژگان‎ ‎مدرس‎ ‎علوم‎ ‎،همسر‎ ‎سعيد‎ ‎رضوي‎ ‎فقيه،‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز در مورد‏‎ ‎وضعيت‎ ‎همسرش‎ ‎که‎ ‎دو‎ ‎ماه‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎آزادي‎ ‎همچنان‎ ‎ممنوع‎ ‎الخروج‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ادامه‎ ‎تحصيل‎ ‎در‎ ‎فرانسه‎ ‎بازمانده،‎ ‎سخن‎ ‎گفته‎ ‎است. به‎ ‎گفته‎ ‎خانم‎ ‎مدرس‎ ‎علوم،‎ ‎تخلفات‎ ‎زيادي‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎صورت‎ ‎گرفته، از جمله اين که "حتي‎ ‎قاضي‎ ‎برگه‎ ‎وکالت‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎پرونده‎ ‎خارج‎ ‎کرده‎ ‎تا‎ ‎مجبور‎ ‎نباشد‎ ‎تا‎ ‎براي‎ ‎آقاي‎ ‎رضوي‎ ‎فقيه‎ ‎اخطاريه‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎ارسال‎ ‎نمايد."