سعید امامی و سید کاظم کاظمی و علی اکبر ولایتی و صدها خادم تحصیلکرده و فرنگ دیده ی حکومت اسلامی سبب شده اند تا رابطه تحصیل دانشگاهی با انسانیت و مدنیت کم رنگ تر و بیش از پیش زیر سوال برده شود مسعود نقره کار