دهها تن در غرق قایق مهاجران غیرقانونی جان داده اند دهها مهاجر غیرقانونی عازم اروپا در حادثه غرق یک قایق جان داده یا ناپدید شده اند و از احتمال غرق شدن یک قایق دیگر مهاجران نیز خبر رسیده است. اتحادیه اروپا قانون جدید مهاجرت را تصویب کرد