ادامه بازداشت خبرنگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده در بند مخوف 209 زندان اوین

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین، خبرنگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده همچنان در بند مخوف 209 زندان اوین بسر می برد.خبرنگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده 9 اسفند ماه بدون هیچ دلیلی از بند 350 به بند مخوف 209 زندان اوین که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات است انتقال داده شد. هنگام انتقال به او گفته شد که به مدت 10 روز به بند 209 برده می شود ولی علیرغم گذشت بیش از یک ماه همچنان در بند 209 بسر می برد. این در حالی است که خبرنگار زندانی با پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات به 3 سال زندان و جریمه بسیار سنگینی محکوم شده بود و در حال طی کردن محکومیت ظالمانه خود بود.بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی که در حال طی محکومیت خود هستند آنها را به بند 209 منتقل می کنند و بطور سیستماتیمپک تحت فشارهای روحی و محدویتهای مختلف قرار میدهند.خبرنگار زندانی و همبندیان او در بند 350 بطور مستمر تحت فشارها و اذیت وآزارهای بزرگ نیا رئیس بند 350 و پاسدار بندی بنام حسین اسدی قرار داشتند. آقای فلاحیه زاده همراه با زندانی سیاسی علی صارمی قبل از انتقال به بند 209 چند هفته بدستور بزرگ نیا و حسین اسدی به سلولهای انفرادی بند 240 منتقل شده بودند.لازم به یادآوری است که محمد حسن فلاحیه زاده آذرماه 1385 دستگیر شد و در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت . او محکوم به 3 سال زندان و پرداخت جریمه سنگین شد.در حال حاضر در بندهای مختلف زندان اوین سه خبرنگار در زندان بسر می برند که به نامهای ؛آقایان محمد صدیق کبودوند، سید ظهور نبوی و محمد حسن فلاحیه زاده می باشند.