متاسفانه باید بپذیریم که مخرج مشترک فعلی ما در گرد هم آییمان در وجه غالب یک مخرج مشترک بیولوژیک است. در بهترین حالت البته همه ما خود را ضد مرد سالاری دانسته و با آن مرز داریم.اما چنین مخرج مشترکی هنوز برای ایجاد یک جنبش واقعی زنان ناکافی است شادی امین