نوشین غبرائی
مجموعه چند كشور آسیایی و آفریقایی مسلمان، منطقه خاورمیانه را تشكیل داده است. ایران، تركیه، سوریه، عراق، كشورهای حوزه خلیج فارس، سودان و ... .كشورهای نام برده، مسلمان و با پیشینه فرهنگی و تاریخی بسیار بالا و متعلق به تمدنهای اولیه بشری هستند، لیكن با پیشرفت دنیا و قدم گذاشتن به عصر تجدد و ترویج فرهنگ برهنگی، این منطقه نیز علیرغم كثرت وجود مسلمانان با مقوله فحشا سخت دست به گریبان است. یكی از مهمترین معضلات اجتماعی در این منطقه قاچاق زنان و دختران چه از خاورمیانه به دیگر نقاط دنیا و چه از دیگر كشورها ، به مقصد خاورمیانه می باشد.