با فراخوان فعالين حقوق زنان در سنندج دهها نفر از مردم آزاديخواه در پارک اميريه برای شرکت در "اردوی همبستگی زنان - سنندج" روز جهانی زن را گرامی داشتند.