سازمان ملل متحد اعلام كرد: شمار درخواست پناهندگى از كشورهاى غربى ۱۲ درصد رشد داشته است و ایرانی ها با ۱۰ هزار و ۸۰۰ درخواست پناهندگى در رتبه دهم قرار دارند. ادامه