خطر ناشی از اسلام گرایی برای جنبش ملی کرد نه‌ تنها در این است که‌ کردهایی را که‌ تحت تاثیر جزمهای شریعت قرار گرفته‌اند از مسیر مبارزه‌ برای حقوق ملی و اجتماعی آنها منحرف می کند، بلکه‌ موجب تفرقه‌ و جدایی این ملت نیز میشود که‌ بخش قابل توجهی از آن پیرو کاکائی، علی اللهی، ایزدی، مسیحیت و غیره‌ هستند پروفسور شاکرو خدویویچ محوی - مترجم: کامران امین آوه