استاد ایرج رحمان پور

بزودی مصاحبه با استاد رحمانپور استادی که بحق در ردیف بزرگان موسیقی چون استاد کردستانی و استاد حسن زیرک است از رادیو ژیار تقدیم شما می شود