بیانیه کانون آینده نگری ایران به مناسبت میلاد حضرت رسول

در آستانه میلاد پیامبر رحمت و عدالت، حضرت محمد مصطفی (ص) قرار داریم. در روزگار ما بیش از هرزمان دیگری، سیمای راستین آیین محمد غبار اندود گشته و زیر پرده‌های تعصب و تحریف پنهان مانده است. خصوصا به‌دلیل اینکه 90 درصد منابع اسلامی (حتی بسیاری از منابع شیعی) به فارسی ترجمه نشده است، در میان مردم ایران این وضع ناآگاهی و پیامدهای آتی آن بسیار نگران کننده است. مردم ما بسیاری از مسائل خرافی را که هیچ ربطی به دین ندارد، جزء آموزه‌های اسلامی قلمداد می‌کنند و از سوی دیگر با بسیاری اصول و ارزشهای اسلام ناآشنا و بیگانه‌اند. و از اینجاست که شاهد پدیده دین گریزی و گرایش جوانان به فلسفه‌های پوچ گرایانه و نیهیلیستی در سطحی گسترده هستیم. اسلامی که عارفان بلندپایه ایران زمین شناخته و معرفی کرده‌اند، پر از زیبایی، طراوت و آموزه‌های مفید و سازنده است که می‌تواند در مقابله با تباهی‌ها و پلشتی‌هایی که بر جامعه ایران و جهان امروز سایه افکنده موثر باشد. اغلب این آموزه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و پیرامون آنها کمتر سخن گفته شده است. نیل به جامعه‌ای سالم، پویا و پر از مهر و مدنیت که آرمان متعالی هر انسان آینده نگر است، تنها در پرتو اصلاح فکر دینی میسر خواهد بود. «تلفی اخلاقی - عرفانی از دین» و «اعتقاد به یگانگی جامعه بشری و برابری ارزش و حقوق همه انسانها (= عدالت جهانی)» دو مولفه دین شناسی آینده نگرانه هستند که به گمان ما، این اندیشه می‌تواند به بشر کمک کند که آینده‌ای برای خود بسازد که دیگر هیچ شباهتی به گذشته‌های تیره و ناکام او نداشته باشد. مبلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) را شادباش می‌گوییم. کمیسیون اسلام شناسی کانون آینده نگری ایران.