• کنشی که در سراسر ایران فعالیت مدنی خوانده می‌شود به کردستان که می‌رسد انگ تروریستی می‌خورد