نامه
‎ ‎خانواده هاي زندانيان کرد ‏ از اعدام ها جلوگيري کنيد
سامناک‎ ‎آقايي همزمان با اجراي‎ ‎احکام اعدام دست کم‎ 93 ‎متهم به اعدام در شهرهاي مختلف‏‎ ‎کشور طي ماه هاي اخير، ‏خانواده هاي شانزده فعال سياسي و مدني کرد محکوم به اعدام‏‎ ‎با انتشار نامه ها وبيانيه هاي مختلفي از ‏سازمان ها و نهادهاي‎ ‎حقوق بشري طلب کمک کردند‎. ‎از ميان اين نامه ها مي توان به نامه همسر و فرزندان ‏انورحسين پناهي اشاره کرد که بيش از پانزده ماه است در زندان تحت فشارو شکنجه بسر‏‎ ‎مي برد و احتمال ‏اجراي حکم اعدام وي مي رود‏‎. ‎