همسر و فرزندان انور حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار نامه ای از انسان های آزاده تقاضای کمک کرده اند