سازمان عفو بین الملل می گوید در سال 2008 حداقل 346 نفر در ایران اعدام شدند و ایران از لحاظ تعداد موارد اعدام در جهان در رتبه دوم قرار دارد. ده نفر در زندان اوین اعدام شدند انتقاد از اعدام نوجوان ها در ایران حبس ابد جایگزین اعدام برای متهمان زیر 18 سال