علي كردان وزير معزول كشور

جمهوريت : علي كردان وزير معزول كشور كه ماجراي مدرك دكتراي او يكي از جنجال برانگيز ترين موضوعات امسال بود بعد از نزديك به دوماه بيكاري به عنوان مشاور محمود احمدي نژاد كار خود را بدون سر وصدا در ساختمان سفيد رياست جمهوري آغاز كرد. به گزارش خبرنگار جمهوريت علي كردان بدون دريافت حكم رسمي از سوي محمود احمدي نژاد به ساختمان سفيد رياست جمهوري در خيابان پاستور منتقل شده است وبه عنوان مشاور احمدي نژاد كار خود را آغاز كرده است. علي كردان همکاريش را با دولت محمود احمدي نژاد با معاونت فني حرفه اي وزارت كار وامور اجتماعي آغاز كرد بعد ها به سفارش احمدي نژاد به عنوان قائم مقام وزارت نفت كار پروژه كرسنت را دنبال كرد وبعد از بركناري مصطفي پورمحمدي به عنوان وزير كشور معرفي شد.اما به خاطر جعل مدرك دكتراي حقوق از دانشگاه آكسفورد توسط گروهي از نمايندگان مجلس هشتم استيضاح واز كار خود بركنار شد.
پيش از اين گمانه هايي درباره رياست سازمان تامين اجتماعي كردان مطرح شد اما با مخالفت عبدالرضا مصري وزير رفاه روبرو شد.