نوام چامسکی

• حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از مردم [آمریکا] با فراخوان ایجاد منطقهٔ عاری از سلاح اتمی که در برگیرندهٔ ایران، اسرائیل و کلیهٔ نیروها و ناوگانهای آمریکائی مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای هستند، موافقت کردند. اگر به چنین فراخوانی پاسخ مثبت داده شود یکی از کانون‌های اصلی ایجاد تشنج و درگیری در منطقه از بین خواهد رفت. شواهد امر نشاندهندهٔ این نیست که دولت اوباما در صدد اقدامی مثبت در این راستا باشد نوام چامسکی - مترجم: م. ح. شوشتری