اضافه خدمت براي سربازان پادگان چهل دختر كه دست به اعتصاب زده بودند
آژانس ايران خبر : روز دوشنبه 21 بهمن به دنبال پايان اعتصاب سربازان پادگان چهل دختر براي هر سربازي كه دست به اعتصاب زده بود 3 الي 7 ماه اضافه خدمت در نظر گرفتند. البته افراد اصلي در جريان اين اعتصاب را كه حدود 12 نفر مي شدند به زندان منتقل كردند . لازم به ذكر است كه اين احكام در غياب سربازان صادر شد و حتي يك سرباز هم در دادگاه حضور نداشت و معلوم نيست كه در كدام دادگاه و توسط كدام قاضي اين احكام صادر و اجرا شد . اين 12 نفر تا اطلاع ثانوي بايد در زندان به سر ببرند . اين در حالي است كه هنوز ماجراي واقعي كشته شدن يك سرباز صفر در پرده اي از ابهام باقي مانده است . همچنين گفتني است كه از سه نفر از اين اعتصاب كنندگان به نامهاي صادقي , فروه بند و صرايي هنوز اطلاعي به دست نيامده است.